Nieuws uit de sector

Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Voedingsnijverheid: het verplichte medisch attest voor wie werkt met levensmiddelen, is afgeschaft. De sectorale cao omtrent medisch toezicht is aangepast en regelt het medisch toezicht van arbeiders die toch nog op medisch onderzoek moeten op vraag van de werkgever, zodat de kosten van zo’n onderzoek nooit afgewenteld kunnen worden op de werknemer.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Op 1 januari 2019 zullen alle lonen in de voedingsnijverheid verhogen met  2,10%. De indexering geldt voor de minimumlonen, maar ook voor de lonen die uitbetaald worden in de ondernemingen. Als ACV vinden we het echter ook tijd voor een deftige loonsverhoging. En dat is één van de redenen waarom we op 14 december actie gaan voeren!
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Vorig jaar hebben we als vakbonden een verhoging van het maximum bedrag van de syndicale premie naar 145 euro kunnen onderhandelen voor de arbeiders van de voedingsnijverheid. Dat is een verhoging van 10 euro tegenover de voorbije jaren. Maar om deze verhoging ook te mogen betalen, was er een Besluit van de regering nodig. Dat is nu eindelijk in orde. Daardoor zullen we aan alle arbeiders van de voedingsnijverheid die vorig jaar een syndicale premie ontvingen, op 1 oktober een extra premie van 10 euro op hun rekening storten.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
JAN 22

Tussenkomst vervoerskosten: + 2,49 % vanaf 1 februari 2018

De werkgever is verplicht om een deel van de kosten voor het woon-werkverkeer terug te betalen. De bedragen verschillen afhankelijk van het vervoersmiddel dat je gebruikt. Deze tussenkomsten van de werkgevers in de vervoerskosten worden in de voedingsnijverheid jaarlijks op 1 februari aangepast. De tussenkomsten zijn gebaseerd op de prijs van de treinkaarten van de NMBS. Deze stegen op 1 februari 2018 met 2,49 %. De tussenkomsten in de vervoerskosten stijgen evenveel.
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Op 12 december bereikten vakbonden en werkgevers van de sector van de voedingsnijverheid een akkoord over de invoering van een nieuwe functieclassificatie voor de vleesconserven. Er werden typefuncties beschreven die veel voorkomen in de sector. Deze functies worden ingedeeld in 8 klassen. Voor elk van deze klassen werden nieuwe minimumlonen afgesproken die evolueren volgens de anciënniteit in de functie. Deze nieuwe minimumlonen worden ingevoerd in drie stappen, op 1/1/2018, op 1/1/2019 en op 1/1/2020.
Lees meer
De vakbonden verzetten zich met klem tegen de uitbreiding van de flexi-jobs naar o.a. bakkers en slagers zoals voorzien in het zomerakkoord van de regering. Flexi-jobs zijn geen volwaardige jobs, maar uiterst flexibele en goedkope arbeid, die de sociale zekerheid verder uitholt. De versoepeling van zondag- en nachtwerk in de e-commerce is dan weer een duidelijke aanval op de werknemers.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Vakbonden en werkgevers van de voedingsnijverheid hebben een voorstel van sectorakkoord bereikt. Na een lange dag vergaderen kwamen ze tot een sociaal akkoord voor alle arbeiders uit de sector (inclusief de bakkerijen). Als ACV hebben we maximaal ingezet op het verhogen van de koopkracht, met zowel een verhoging van de minimumlonen als een marge voor onderhandeling in de ondernemingen, maar ook op het stimuleren van ondernemingsoverleg rond werkbaar werk. Recente regeringsmaatregelen gaven ons een beperkt speelveld, maar we denken dat beide elementen werden bereikt met dit akkoord en we zijn dan ook tevreden met het resultaat. Maar er is pas sprake van een sectorakkoord als het akkoord ook is goedgekeurd in alle organisaties. Het is nu aan onze delegees om te oordelen over dit voorstel van akkoord.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
De werkgever is verplicht om een deel van de kosten voor het woon-werkverkeer terug te betalen. De bedragen verschillen afhankelijk van het vervoersmiddel dat je gebruikt. Deze tussenkomsten van de werkgevers in de vervoerskosten worden in de voedingsnijverheid jaarlijks op 1 februari aangepast. De tussenkomsten zijn gebaseerd op de prijs van de treinkaarten van de NMBS. Deze stegen op 1 februari 2017 met 3,38 %. De tussenkomsten in de vervoerskosten stijgen evenveel.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Op 1 januari 2017 zullen de lonen in de voedingsnijverheid verhogen. De lonen worden geïndexeerd met 1,12%. Alle lonen worden op 1 januari aangepast. Zowel de minimumlonen, als de werkelijke lonen in ondernemingen waar hogere lonen gelden, worden geïndexeerd. De indexering van de lonen ligt lager dan de inflatie omdat de indexsprong van de regering ook in 2017 nog een impact heeft.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
De feestdagen zijn in aantocht. Voor de arbeiders van de voedingsnijverheid betekent dit dat ze hun eindejaarspremie krijgen. In sommige ondernemingen zal er in december ook een brutopremie betaald worden. We leggen je graag even uit wie er allemaal recht heeft op de eindejaarspremie en de brutopremie, en hoeveel deze bedragen.
Lees meer
Bakkersastma
Farinose, ook gekend als bakkersastma, is een beroepsziekte die vaak voorkomt in bakkerijen. Ze wordt veroorzaakt door het inademen van bloemstof. De ziekte kan verregaande gevolgen hebben. Bij een inspectiecampagne bij Antwerpse ambachtelijke bakkers in 2014, bleek dat er nog steeds weinig preventieve maatregelen genomen worden om farinose te voorkomen. Er zijn nochtans heel wat eenvoudige technieken die de bloemstof in de lucht drastisch kunnen verminderen en zo het risico op bakkersastma aanzienlijk kunnen verminderen.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Voortaan kan elke jongere werknemers onder de 26 jaar, tijdens de eerste twaalf maanden in dienst, extra opleiding volgen via het IPV. De sector voorziet een budget van 2500 euro per jongere. Hiermee kunnen ze opleidingen volgen via IPV, de vormingsinstelling van de sector. Dit kan gaan om technische of logistieke opleidingen, talen of informatica, voedselveiligheidstrainingen, ...
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Sinds 1 januari 2016 geldt in de vleesnijverheid een aanwezigheidsregistratie. Slachthuizen, ondernemingen voor vleesbereidingen en vleesproducten en de uitsnijderijen die onder de PC’s 118 en 119 vallen, moeten voortaan elke dag alle personeel registreren dat in de onderneming aanwezig is. De registratie geldt voor eigen personeel, maar ook alle personeel van de aannemers en onderaannemers. Dit geldt ook voor de zelfstandigen die activiteiten in het vlees komen verrichten.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Sinds 1 januari 2016 moeten de werknemers die in rechtstreeks contact komen met levensmiddelen om de drie jaar een medisch attest voorleggen dat bewijst dat ze mogen werken in de sector. Tegelijk werd het verplicht medisch onderzoek voor deze werknemers afgeschaft. Het medisch toezicht kan zo op de kap van de werknemer terecht worden. Om dit te voorkomen hebben we een akkoord afgesloten met de werkgevers van de sector. We bevelen aan om het medisch onderzoek nog steeds via de arbeidsgeneesheer te laten uitvoeren. Als dit uitzonderlijk niet kan, dan zijn de kosten voor het behalen van het attest ten laste van de werkgever.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
In het sectorakkoord voor de voedingsnijverheid, voor de periode 2015-2016, werden enkele belangrijke afspraken omtrent de vleessector opgenomen. Het ging om een compromis, dat na lang onderhandelen bereikt werd: voor bepaalde functies uit de vleessector zou het minimumloon voor nieuwe werknemers niet verhoogd worden met 0,07 euro. Deze uitzondering was een breekpunt voor de werkgevers. We hebben het aantal functies wel kunnen beperken. Voor de vakbonden was dit punt enkel aanvaardbaar op voorwaarde dat de sector inspanningen doet om alle vleesactiviteiten in de toekomst terug onder het paritair comité van de voedingsnijverheid te brengen.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
De werkgever is verplicht om een deel van de kosten voor het woon-werkverkeer terug te betalen. De bedragen verschillen afhankelijk van het vervoersmiddel dat je gebruikt. De tussenkomsten zijn gebaseerd op de prijs van de treinkaarten van de NMBS. Deze stegen op 1 februari 2016 met 1,41 %. De tussenkomsten in de vervoerskosten stijgen evenveel. Hier kan je het nieuwe vervoerskostenblad vinden, met daarin de nieuwe tabel van tussenkomsten. Opgelet: Dit zijn minimumbedragen die in heel de sector van toepassing zijn. In jouw onderneming kunnen er wel betere voorwaarden zijn afgesproken.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Bakkers Vlaanderen en de Landsbond der Beenhouwers roepen op om de flexi-jobs in te voeren in de bakkerijen en beenhouwerijen. De oproep volgt op een bericht waarin de bakkersfederatie stelt dat ze geen personeel vinden tijdens de feestdagen. Een probleem waar ook de slagerijen mee kampen. De invoering van flexi-jobs zal dit probleem echter niet oplossen.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
De Raad van Bestuur van LBG Bakeries besliste vorige week om de boeken neer te leggen. 684 jobs zijn in gevaar. “De werknemers dachten bij LBG Bakeries te hebben gekozen voor werkzekerheid. Dit banenverlies komt enorm zwaar aan,” zegt ACV Voeding en Diensten secretaris Joris Daemen.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Op 1 januari 2016 zullen alle lonen in de voedingsnijverheid verhogen. Alle lonen stijgen met 0,07 euro per uur. Deze loonsverhoging hebben we onderhandeld via het sectorakkoord. Daarnaast worden alle lonen geïndexeerd met 0,47%. Alle lonen worden op 1 januari aangepast, dus zowel de minimumlonen, maar ook de werkelijke lonen in ondernemingen waar hogere lonen gelden.  
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
In november wordt de syndicale premie voedingsnijverheid uitbetaald. Dit jaar zullen nog meer premies automatisch, en dus sneller, uitbetaald worden. De premie wordt vanaf dit jaar automatisch uitbetaald aan leden die vorig jaar een syndicale premie ontvingen als actieve, die in orde zijn met hun ledenbijdrage en die dit jaar recht hebben op een premie. Tot vorig jaar werd de premie enkel automatisch uitbetaald aan leden die recht hadden op de volledige premie van 135 euro. Dit jaar zal de premie ook automatisch betaald worden aan leden die recht hebben op een lagere premie, zoals deeltijdse werknemers.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
De delegees van de voedingsnijverheid van ACV Voeding en Diensten hebben op de delegeeraad van 18 juni het voorstel tot sectorakkoord goedgekeurd. Het sectorakkoord regelt de loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle arbeiders uit de sector, voor de periode 2015 en 2016.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
De vakbonden en werkgevers onderhandelen momenteel een sectorakkoord 2015-2016. Na de beslissing van de regering, is het kader voor de onderhandelingen al zeer beperkt. De regering besliste om de landingsbanen te beperken, de pensioenleeftijd te verhogen, de voorwaarden voor het brugpensioen te verstrengen, en met de indexsprong spelen alle werknemers 2% koopkracht kwijt. Maar vorige week beslisten de werkgeversorganisaties al voor de tweede keer om de onderhandelingen te onderbreken en een geplande vergadering te annuleren.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
De Nationale Arbeidsraad gaf gisteren een unaniem advies om de betaling van loon in cash te verbieden. De betaling van het loon via overschrijving wordt de regel. Hiermee is op voorstel van het ACV een belangrijke eerste stap gezet om een einde te maken aan de betaling van loon met zwart geld. Voor sectoren zoals de vleessector is dit een van de maatregelen, naast aanwezigheidsregistratie van werknemers, om tewerkstelling zonder sociale- of fiscale bijdragefraude te garanderen.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Op 21 april 2015 hebben we samen met de andere vakbonden ons eisenbundel 2015-2016 overhandigd aan de werkgevers van de voedingsnijverheid. Hiermee is het startschot gegeven voor de sectoronderhandelingen. Het zullen opnieuw geen eenvoudige onderhandelingen worden.
Lees meer
seafood
De vis en zeevruchten die op ons bord belanden worden vaak gevangen door zwaar uitgebuit personeel. De internationale vakbond IUF (International Union of Food workers), zijn Europese tak EFFAT en ACV Voeding en Diensten voerden daarom actie aan de grootste visbeurs ter wereld, de Seafood Expo in Brussel.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Vanaf volgend jaar wordt het verplichte jaarlijkse medisch toezicht voor werknemers die in contact komen met voedingswaren afgeschaft. Maar ondertussen is er een nieuwe wetgeving op het vlak van voedselveiligheid waardoor de werknemers vanaf dit jaar moeten beschikken over een medisch attest dat aantoont dat ze geschikt zijn om te werken met voedingswaren.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
  • Collectief ontslag van 37 bedienden en kaderleden in België, Italië, Spanje, Nederland en UK
  • Overheveling van functies naar een nieuw Shared Service Center in het Poolse Łódź
  • Unanieme verklaring werknemersdelegatie van de Europese Ondernemingsraad: deze reorganisatie kan een vorm van sociale dumping genoemd worden
  • Unanieme eisen: strikte respectering sociaal overleg, genereus sociaal plan, hertewerkstellingskansen binnen de onderneming en loon- en arbeidsvoorwaarden conform aan de ethiek van een gereputeerde wereldleider in de voedingsindustrie
Lees meer
Donderslag bij heldere hemel in Moeskroen: slachthuis Goemaere bekent faillissement. Het maandenlange onderhandelen om de meubels te redden en de talrijke toegevingen van de werknemers zijn een maat voor niets geweest. Meer dan 160 Belgische en Franse werknemers staan op straat.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
De lonen in de voedingsindustrie worden elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Dat betekent dat zij worden aangepast aan de prijs van de producten en diensten die wij aankopen.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
In november wordt de syndicale premie voedingsnijverheid uitbetaald. De premie wordt automatisch uitbetaald aan al onze leden die vorig jaar een syndicale premie ontvingen, in orde zijn met hun ledenbijdrage en dit jaar opnieuw recht hebben op een volledige premie. Maar we moeten hiervoor over een correct rekeningnummer beschikken.
Lees meer