Verplicht medisch attest afgeschaft

Voedingsnijverheid: het verplichte medisch attest voor wie werkt met levensmiddelen, is afgeschaft. De sectorale cao omtrent medisch toezicht is aangepast en regelt het medisch toezicht van arbeiders die toch nog op medisch onderzoek moeten op vraag van de werkgever, zodat de kosten van zo’n onderzoek nooit afgewenteld kunnen worden op de werknemer.
Afschaffing verplicht attest

Dit attest diende te bewijzen dat geen enkele medische reden activiteiten in de levensmiddelensector voor de werknemer in de weg stond. Vroeger was dit attest gekoppeld aan een verplicht medisch toezicht, maar dit verplicht medisch toezicht werd reeds in 2016 afgeschaft. Nu is dus ook het verplichte attest afgeschaft. 

Cao medisch toezicht

In 2016 werd in PC 118 een cao afgesloten, om te voorkomen dat de kosten voor medisch toezicht moesten betaald worden door de werknemer. De cao beval aan om het medisch onderzoek nog steeds via de arbeidsgeneesheer te laten uitvoeren. Als dit uitzonderlijk niet kon, dan waren de kosten voor het behalen van het attest ten laste van de werkgever.  De cao werd aangepast, en regelt nu het medisch toezicht als de werkgever dit alsnog verwacht, ook al is het niet meer verplicht. De cao voorziet volgende afspraken: 
  • Medisch attest afgeleverd door de arbeidsgeneesheer
    Het medisch attest wordt best afgeleverd door de arbeidsgeneesheer. De arbeiders worden zo tijdens hun werkuren onderworpen aan het medisch onderzoek. De hieraan bestede tijd wordt als arbeidstijd bezoldigd en de verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever. Zo was het vroeger ook geregeld door de wet.

  • Medisch attest afgeleverd door de huisarts
    Indien het onderzoek uitzonderlijk niet kan plaatsvinden tijdens de werkuren, dan kan het medisch onderzoek uitgevoerd worden door de huisarts. Hierover moet er overeenkomst zijn tussen de werkgever en de arbeider.  De werkgever zal instaan voor de gemaakte kosten. Deze kosten worden forfaitair geraamd worden op 1 uur loon. Het loon wordt berekend zoals het loon voor feestdagen, inclusief vervoerskosten. De werkgever betaalt ook de kosten voor het doktersbezoek en eventuele technische prestaties, zoals bloedproeven (exclusief remgeld). Deze kosten zijn eigen aan de werkgever en de terugbetaling is bijgevolg niet onderworpen aan RSZ en belastingen.
 
Algemene regels ongewijzigd
De maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers van boek I van de codex over het welzijn blijven ongewijzigd. Bepaalde werknemers zullen dus nog steeds onderworpen zijn aan het medisch toezicht. Het gezondheidstoezicht is verplicht voor veiligheidsfuncties, functies met verhoogde waakzaamheid en activiteiten met welbepaald risico. Welke werknemers dit zijn, moet blijken uit de risico-analyse. Dit onderzoek moet eveneens plaatsvinden tijdens de werkuren en is kosteloos voor de werknemer. Meer informatie: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=562