Ontwerp sectorakkoord 2017-2018

Vakbonden en werkgevers van de voedingsnijverheid hebben een voorstel van sectorakkoord bereikt. Na een lange dag vergaderen kwamen ze tot een sociaal akkoord voor alle arbeiders uit de sector (inclusief de bakkerijen). Als ACV hebben we maximaal ingezet op het verhogen van de koopkracht, met zowel een verhoging van de minimumlonen als een marge voor onderhandeling in de ondernemingen, maar ook op het stimuleren van ondernemingsoverleg rond werkbaar werk. Recente regeringsmaatregelen gaven ons een beperkt speelveld, maar we denken dat beide elementen werden bereikt met dit akkoord en we zijn dan ook tevreden met het resultaat. Maar er is pas sprake van een sectorakkoord als het akkoord ook is goedgekeurd in alle organisaties. Het is nu aan onze delegees om te oordelen over dit voorstel van akkoord.
De grote lijnen van het akkoord: 
 • Koopkracht: +1,1 % voor alle arbeiders 
  • De lonen verhogen met 0,9 % op 1/7/2017 
  • Voor ondernemingen zonder onderhandelingen : verhoging van de brutopremie met 55 euro (van 80 naar 135 euro, samen met de eindejaarspremie) 
  • Ofwel voor ondernemersonderhandelingen: 
   • Enveloppe van 0,2% 
   • Ondernemingen met lonen boven de minimumbarema’s beschikken over een extra marge (0,9 %-minimumlonen) 
  • Sector vleesconserven : 1,1 % zal worden toegepast met de invoering van nieuwe loonbarema’s tegen 1/7/op basis van nieuwe functieclassificatie 
  • Verhoging van alle vaste bedragen en premies op 1/1/2018 
  • Verhoging syndicale premie van € 135 naar € 145 
 • Werkbaar werk: 
  • In ondernemingen met een syndicale delegatie moet er een cao rond werkbaar werk afgesloten worden. De sociale partners zullen voorstellen uitwerken waarover in de onderneming gediscussieerd kan worden. Vakbonden en werkgevers bepalen zelf rond welke punten te werken in hun onderneming. Alle cao’s moeten maatregelen rond uitzendarbeid opnemen. 
  • Eindeloopbaandagen: de loopbaanvoorwaarde van 35 jaar wordt geschrapt. Dit betekent dat voortaan ook deeltijdse werknemers recht krijgen op deze eindeloopbaandagen.
  • Tijdskrediet: mogelijkheid tot opnemen van tijdskrediet met motief zorg, zowel 1/5, 1/2 en voltijds. 
  • Landingsbaan blijft mogelijk op 55 jaar
  • SWT (brugpensioen): alle systemen worden verlengd met zo gunstig mogelijke voorwaarden 
 • Financiering van het sociaal fonds wordt gegarandeerd voor de volgende jaren 
 • Het solidariteitsluik van het aanvullend pensioen wordt verbeterd. Bij bijvoorbeeld ziekte, economische werkloosheid en bevallingsrust wordt een hogere bijdrage voorzien. 
 • Vorming: ondernemingen zullen op termijn gemiddeld 5 dagen vorming per arbeider moeten voorzien. Elke arbeider krijgt een individueel recht op 2 dagen vorming.
Zoals gezegd moet het voorstel eerst worden goedgekeurd door de verschillende organisaties. ACV Voeding en Diensten zal dit voorstel voorleggen op de delegeeraad van 12 mei. Indien het akkoord wordt goedgekeurd, zal het verder worden uitgewerkt in een kaderovereenkomst en in cao’s, zodat het van toepassing wordt op alle arbeiders van de sector.