Nieuws uit de sector

Sectorbeeld horeca 2
Vrijdag 10 mei 2019 hebben de 3 vakbonden die de werknemers uit de Horeca vertegenwoordigen, hun gezamenlijke eisenbundel voorgesteld aan de werkgevers. De sectoronderhandelingen 2019-2020 zijn dus officieel van start gegaan.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 2
FEB 1

Neem deel aan onze enquête over de eisenbundel!

Met het oog op de komende sectorale onderhandelingen, lanceren we een grootschalige enquête bij de werknemers van de sector. Bedoeling is om te weten wat jullie bekommernissen en behoeften zijn. Op basis van die informatie zullen we onze eisenbundel opstellen. Klik hier om aan deze enquête deel te nemen. Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Sectorbeeld horeca 2
JAN 4

Horecakrant 2019

De Horecakrant is een van-A-tot-Z-samenvatting van de belangrijkste akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) die in de horeca gelden. Je vindt er ook de lonen die van toepassing zijn alsook de bedragen van de verplaatsingskosten. 
 
Neem een kijkje in de Horecakrant 2019.
Sectorbeeld horeca 2
De werkgever is verplicht om een deel van de kosten voor het woon-werkverkeer terug te betalen. Deze tussenkomsten van de werkgevers in de vervoerskosten worden in de horeca jaarlijks op 1 februari aangepast. De tussenkomsten zijn gebaseerd op de prijs van de treinkaarten van de NMBS. Deze stegen voor treingebruikers op 1 februari 2018 met 2,49 %. Voor andere vormen van openbaar vervoer bedraagt de bijdrage van je werkgever 80% van de kosten van je abonnement.
De tussenkomsten in de kosten bij privévervoer blijven 70% van de tarieven van de NMBS. Aangezien deze tarieven werden verhoogd, zal de terugbetalen dus ook hier stijgen.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Na lange en moeizame onderhandelingen zijn de sociale partners van de Horeca eindelijk tot een akkoord gekomen. Het was geen gemakkelijke opdracht, aangezien de Horeca veel ondernemingen omvat die in zich in verschillende situaties bevinden. Het was een hele opdracht om de uiteenlopende meningen van de werkgeversfederaties met elkaar te verzoenen. Toch zijn we in ons opzet geslaagd, en we zijn dan ook trots op het feit dat dit akkoord van toepassing zal zijn op alle werknemers van de horecasector...
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
De staatssecretaris voor de fraudebestrijding, Philippe De Backer, stelt voor om het systeem van flexi-jobs uit te breiden, door gepensioneerden ook de mogelijkheid te bieden van dit systeem gebruik te maken. Op dit moment moet een flexi-jobber 4/5de gewerkt hebben bij een andere werkgever tijdens de maanden die voorafgaan aan zijn prestaties als flexi-jobber. De gepensioneerden kwamen dus niet in aanmerking voor dit systeem. Maar dit zou dus kunnen veranderen…
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Zoals reeds aangekondigd enkele maanden geleden hebben ABVV Horval, ACV Voeding en diensten en ACLVB en de respectievelijke interprofessionele organisaties ABVV, ACV en ACLVB een beroep tot vernietiging ingediend bij het grondwettelijk hof tegen de wet van 16 november 2015 die de regeling flexi-job en overuren voor de horeca invoert. De verzoekende partijen hebben de gehele vernietiging gevraagd van de desbetreffende artikels in de wet die werd ingevoerd onder het bewind van Minister Tommelein.
Lees meer
mcdo-2016
Vandaag - donderdag 14 april 2016 - organiseert UITA (Union Internationale des travailleurs de l’alimentation et de l’hôtellerie-restauration) in de hele wereld een reeks acties om solidariteit te betuigen aan de vele fastfoodwerknemers. ACV Voeding en Diensten en ABVV Horval voerden actie aan het enige McDonald's in eigen beheer in ons land, gelegen in Waterloo.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Met de invoering van de wet op de flexi-jobs en overuren in november 2015 onderging de flexibiliteit in de horecasector een ernstige wijziging. Alleen de werkgevers waren hiervoor vragende partij. Het ACV oordeelde dat de bestaande flexibiliteit in de sector al ruimschoots voldoende was. Maar zoals gewoonlijk heeft de regering alleen gehandeld en een wet ingevoerd die, naar onze mening, de sector absoluut niet vooruit helpt. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de wijziging betreffende de overuren.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
In augustus 2015 werd een wet gepubliceerd wat betreft de uitbetaling van het loon van de werknemers. Een impliciet akkoord op het vlak van de sector of het gebruik in een sector kunnen betalingen van hand tot hand in cash nog mogelijk maken. Hiervoor heeft de wetgever 12 maanden de tijd gegeven via een procedure in het betrokken paritair comité. Voor de horecasector zullen de vakbonden in ieder geval geen akkoord maken.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 2
De flexi-jobs zullen niet zorgen voor meer werkgelegenheid, maar bestaande arbeidsregimes in de horecasector vervangen. Met als gevolg dat de verworvenheden van de werknemers en de sector in het algemeen op de helling komen te staan.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Wit, rechtszeker en met respect voor sector. In oktober velde de Raad van State een arrest over het Geregistreerd Kassasysteem (GKS, de zogenaamde witte kassa) voor de horeca-sector. De Raad van State maakte bezwaar bij zowel de wettelijke procedure als het gelijkheidsbeginsel. Vandaag werd een akkoord bereikt over de nieuwe regeling.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Vakbonden uit de horeca niet te spreken over het uitstel welke heden is aangekondigd door minister Van Overtveldt.

De ‘begeleidende’ maatregelen ter invoering van de witte kassa zijn netjes op tijd uitgewerkt, er zijn de loonlastenverminderingen (o.a. 500 en 800 euro per personeelslid tot 5 personeelsleden,…), de Tommelein jobs (flexijobs), de overuren bruto voor netto en de BTW verlaging daar spreekt zelfs niemand meer over.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Gisteren verscheen de wet die het begrip ‘flexi-job’ introduceert in het Belgische sociale landschap. Ook al klopt de heer Tommelein zichzelf op de borst met te stellen dat de flexi-jobs even succesrijk zullen worden als de dienstencheques, de vakbonden zien het enigszins anders. Dit is immers een aanslag op alles wat aan de grondslag van de sociale wetgeving ligt in België.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Gisteren werd het wetsontwerp over de flexi-jobs goedgekeurd in de Kamer. Opvallend in dit ontwerp is dat de toekomstige flexi-jobbers hun eigen vakantiegeld zullen betalen. Deze voorgestelde oplossing van de regering tart alle verbeelding! Wij gaan hier absoluut niet mee akkoord en zullen gezamenlijk met de andere vakbonden naar het Grondwettelijk Hof stappen om deze wet aan te vechten!
Lees meer
Sectorbeeld horeca 2
De minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding neemt kennis van het arrest van de Raad van State m.b.t. het Geregistreerd Kassasysteem (GKS). Minister Johan Van Overtveldt: “De Raad van State maakt bezwaar bij zowel de wettelijke procedure als het gelijkheidsbeginsel uit de wetgeving die dateert van de vorige legislatuur."
Lees meer
Sectorbeeld horeca 2
Wij voerden vandaag actie bij hotel Métropole in Brussel. De directie hield vandaag een buitengewone ondernemingsraad waarop ze aankondigde dat de werknemers die instaan voor ontbijt en banket (departement F&B) nog meer flexibiliteit zullen moeten aanvaarden. De werknemers die dit weigeren zouden voor het einde van de maand oktober worden ontslagen.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 2

Tijdens de manifestatie van 7 oktober trekken heel wat sectoren aan de alarmbel tegen het besparingsbeleid van de regering Michel. Maar één sector laat extra hard van zich horen: de horecasector. De regering besliste deze zomer om de flexi-jobs in te voeren. Dit heeft grote gevolgen voor de werknemers in de sector. Jaren van sociaal overleg zijn met één beweging van tafel geveegd.

Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Bij herhaling hebben de vakbonden gewaarschuwd dat het ter tafel liggende wetsontwerp m.b.t. de horeca, dat o.a. voorziet in de invoering van flexi-jobs en het presteren tot 360 overuren zonder inhaalrust en zonder toeslag van 50 %, een compleet onverstaanbare, gevaarlijke en onaanvaardbare piste is.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 2
Het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACV Voeding en Diensten, ABVV Horval en ACLVB) dient een actieaanzegging van onbepaalde duur in. Directe aanleiding van deze aanzegging is het ontwerp van programmawet en meer bepaald het luik horeca (overuren, flexi-jobs, flexi-loon, …).
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Vandaag voeren een deel van de horecawerkgevers actie, tegen de invoering van de witte kassa zolang er geen bijkomende maatregelen worden getroffen. De vakbonden blijven van mening dat een uitstel van de invoering van de ‘witte’ kassa onaanvaardbaar zou zijn en er bovendien geen maatschappelijk draagvlak meer is tot het behouden van zwartwerk. Ook voor de werknemers kan het in het zwart werken belangrijke gevolgen hebben, want sociale rechten worden maar opgebouwd op de gekende ingeschreven uren.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 2
Wij zijn even gechoqueerd als de collega’s van het ABVV inzake de verklaringen van Horeca Vlaanderen om afdankingen en vermindering van vast personeel als een oplossing te zien voor de invoering van de witte kassa en daartoe ook het aanpakken van het zwart circuit in een deel van de horecasector.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Sinds er in 2009 werd beslist tot de invoering van een elektronische kassa hebben de werkgevers heel wat in ruil gekregen: btw-verlaging, verminderde sociale bijdragen, nieuw systeem voor occasioneel werk,... En toch heeft de regering beslist er een schep bovenop te doen en de flexibiliteit in de sector te verhogen, de werkgeverslasten opnieuw te verlagen en het systeem voor occasioneel werk uit te breiden.
 
Lees meer