Eerste cao’s VIA en cao’s flexibiliteit gesloten

In het paritair comité van de Gezinszorg werden de eerste cao’s afgesloten in uitvoering van het 5de Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de non-profit.
Concreet brengen deze cao’s de volgende verbeteringen voor de werknemers van de gezinszorg : 
 • Verhoging van de fietsvergoeding
  De tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten voor de werknemers die zich verplaatsen met (elektrische) fiets, speed pedelec, motor- of bromfiets verhoogt op 1 augustus 2018 van 0,15 € per km tot 0,23 € per km. Dit nieuwe bedrag voor de fietsvergoeding is vanaf 1 augustus ook van toepassing op de dienstencheques-medewerkers van de diensten gezinszorg, zoals afgesproken in de Cao 2017-2018. 
 • Verhoging van de terugbetaling van de vervoerkosten met de wagen
  De vergoeding bij gebruik van de wagen naar de cliënten zal in de zorg vanaf 1 juli 2019 verhogen van 0,32 € per km naar 0,346 € per km (= huidig maximum bedrag dat vrij is van belastingen). 
 • Toeslag bij werken op feestdagen
  Vanaf 1 oktober 2018 zullen de werknemers die op een feestdag werken een toeslag krijgen van 100% op het loon (in plaats van 60% vandaag).
Binnenkort zullen ook de andere ao’s in uitvoering van het Via afgesloten worden. Wij houden jullie daarvan op de hoogte.
Daarnaast werden er in het laatste paritaire comité cao's afgesloten rond flexibiliteitNa onze raadpleging, keurde een ruime meerderheid van onze militanten de voorstellen rond flexibel werken goed. Weliswaar met een reeks aandachtspunten en bemerkingen, die wij ook aan de werkgevers hebben meegedeeld.
Er komen twee regelingen inzake flexibiliteit in de sector. Het gaat hier om een proefproject dat loopt van 1 oktober 2018 tot 30 september 2021 en dat wij grondig zullen evalueren. Afspraak is dat deze flexibiliteit gebaseerd is op vrijwilligheid en alleen gebruikt wordt wanneer dit noodzakelijk is voor de cliënt. De diensten zullen nu nog heel wat tijd nodig hebben om dit in te voeren en bestaande afspraken binnen de dienst aan te passen aan deze nieuwe Cao’s. Binnen de diensten moeten er ook Cao’s gesloten worden wanneer zij wachtbeurten voor de verzorgenden willen invoeren of verderzetten. Deze kunnen alleen gebeuren op basis van vrijwilligheid. De afgevaardigden of leden ondernemingsraad/CPBW krijgen een belangrijke rol toebedeeld om toe te zien op de correcte toepassing van deze cao’s en om individuele werknemers bij te staan in geval van vragen of problemen. Wij geven je hierbij nog eens de grote lijnen van deze regelingen : 
 1. Cao uurroosterverstoring 
  In de regel moeten uurroosters 5 dagen vooraf worden bekendgemaakt. Met deze Cao kan daarvan afgeweken worden indien dit nodig is voor de zorgverlening bij de cliënt, maar de werknemer kan steeds weigeren om deze nieuwe uurroosters te presteren. De werknemer heeft recht op een vergoeding wanneer hij dergelijke uurrooster aanvaardt : o vergoeding van 6 EUR indien de wijziging wordt gemeld op de 4de, 3de of 2de werkdag voor de prestatie o vergoeding van 12 EUR indien de wijziging zich voordoet op de werkdag voor de dag van de prestatie o vergoeding van 15 EUR indien de wijziging zich voordoet op de dag van de prestatie zelf Deze Cao voorziet ook dat de minimum duur van een prestatie twee uur kan bedragen in plaats van drie uur in geval van cliëntenoverleg, wijkwerking, medisch onderzoek en voor cliëntgerichte vormingen die op de werkvloer dienen georganiseerd te worden. 

 2. Cao flexibel werken en variabiliteit
  Met deze Cao kan de arbeidsduur van de verzorgende van week tot week verschillen. De arbeidsduur voorzien in het contract moet over een periode van een jaar ( in de regel 1 oktober tot 30 september) gerespecteerd worden. Verzorgenden die meer dan halftijds werken kunnen 48 plusuren en 16 minuren realiseren. Bij halftijdse of kleinere contracten zijn dat 24 plusuren en 8 minuren. De verzorgende kan deze plusuren opnemen op het ogenblik dat hij/zij dat wenst. Daarvoor is een procedure vastgelegd die verschilt wanneer men plusuren of minuren wil opnemen op korte termijn (twee weken nadien) of op lange termijn (zes weken nadien). Opname van plus en minuren gebeurt in dialoog tussen werkgever en leidinggevende. Voor deeltijdse huishoudhulpen die in dit systeem wensen te stappen, blijft de wekelijkse arbeidsduur steeds dezelfde. Zij kunnen wel in bepaalde weken van uurrooster veranderen (bijvoorbeeld donderdagnamiddag werken in plaats van donderdagvoormiddag). Alle werknemers die in deze regeling stappen, krijgen een basisuurrooster, dat de referentie is, en kunnen een vast moment in de week aangeven waarop zij niet willen tewerkgesteld worden. Werknemers kunnen op vrijwillige basis in deze regeling stappen en hebben ook de mogelijkheid om er volgens een bepaalde procedure weer uit te stappen. Er is geen extra financiële vergoeding voorzien voor werknemers die volgens dit systeem werken.