Wie behoort tot de sector van de Bewaking

Wat verstaan we onder Bewaking (Paritair Comité 317)

 De informatie die je onder deze rubriek vindt, is van toepassing op alle ondernemingen die vallen onder de sector Bewaking (Paritair Comité 317). Dit zijn ondernemingen met onderstaande activiteiten:
  • de activiteiten bedoeld in de reglementering over de bewakingsondernemingen: toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen; bescherming van personen; toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden; beheer van alarmcentrales; toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen; verrichten en implementatie van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.
  • de monitoring, preventief toezicht en/of toezicht op afstand van personen, goederen en/of installaties, met of zonder hulp van technologische middelen.

Het paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten is eveneens bevoegd voor de ondernemingen die waarden of daarmee gelijkgestelde documenten vervoeren en/of behandelen en/of begeleiden en voor de ondernemingen die bewakings- en/of toezichtsdiensten verrichten voor het Belgisch leger of voor buitenlandse strijdkrachten die krachtens een wet op Belgisch grondgebied gelegerd zijn of er doorheen trekken.

Sinds 2010 is het PC 317 ook bevoegd voor de begeleiders van uitzonderlijk vervoer.