Het werk hervatten na een langdurige ziekte

Je kent wellicht iemand die langdurig ziek is… Met de verhoogde flexibiliteit en pensioenleeftijd, dreigen er meer en meer zieken bij te komen. De regering voerde nieuwe regels in om de werkhervatting van zieke werknemers te bevorderen, onder meer via de re-integratieprocedure.
Wie kan een re-integratieprocedure opstarten:
  • de adviserend geneesheer van je mutualiteit
  • je werkgever (ten vroegste na 4 maanden ziekte)
  • jijzelf (dit gebeurt door een brief te sturen aan de arbeidsgeneesheer van je onderneming)
De arbeidsgeneesheer zal je vervolgens uitnodigen voor een gesprek. Informeer je bij het ACV of het in jou situatie gepast is om op deze uitnodiging in te gaan (zie verder). Na het gesprek zal de arbeidsgeneesheer oordelen of je het werk dat je voor je ziekte deed nog kan uitvoeren en of je in staat bent om een aangepast werk (bv. deeltijds) te verrichten.
Als de arbeidsgeneesheer van oordeel is dat je een aangepast werk kan hervatten dan zal hij aan je werkgever meedelen onder welke voorwaarden dit kan. De werkgever dient vervolgens na te gaan of hij je aangepast werk kan aanbieden. Als hij van oordeel is dat dit kan zal hij een plan (= het re-integratieplan) opstellen en aan jou overmaken. Je beslist zelf of je akkoord gaat met dit plan.
TIJDENS DE VOLLEDIGE RE-INTEGRATIEPROCEDURE KAN JE JE LATEN BIJSTAAN DOOR EEN VAKBONDSVERTEGENWOORDIGER.

Opgelet! Als de arbeidsgeneesheer oordeelt dat je je vroeger werk nooit meer zal kunnen uitoefenen kan je werkgever je contract omwille van medische redenen (= zonder het recht op een opzeggingsvergoeding) beëindigen. Je kan deze beslissing betwisten maar je hebt hiervoor slechts 7 dagen de tijd.
Als je vreest dat de werkgever de procedure opstart om je contract te kunnen beëindigen om medische redenen en je wil dit niet dan is het beter om niet mee te stappen in de re-integratieprocedure. Ga in dit geval niet in op de uitnodiging van de arbeidsgeneesheer en maak geen enkel stuk van je medisch dossier over.

Wat je zeker moet onthouden:
  • Informeer je over je rechten alvorens eventueel in te gaan op een uitnodiging van de arbeidsgeneesheer gedurende je ziekteperiode.
  • Je moet geen informatie geven rond de medische diagnose aan je arbeidsgeneesheer, noch aan je werkgever. Deze gegevens behoren tot het beroepsgeheim van de behandelende arts, en vallen onder het recht op privacy.

Indien nodig staan de vertegenwoordigers van ACV Voeding en Diensten in je onderneming of de medewerkers van onze rechtskundige dienst klaar om je bij te staan. Aarzel niet om hen tijdig te contacteren!