Dienstverlening

Leden van ACV Voeding en Diensten kunnen terecht in dienstverleningscentra van het ACV, verspreid over heel België. Ze kunnen er terecht met vragen over hun loon en hun rechten of voor de afhandeling van een werkloosheidsdossier. Voor vragen die te maken hebben met de sector waarin ze werken, kunnen ze terecht in een van de 23 kantoren van ACV Voeding en Diensten.

De vakbondsafgevaardigde

Jouw contactpersoon van ACV Voeding en Diensten in de onderneming, is de vakbondsafgevaardigde (de ‘delegee’).
Het ACV is aanwezig in jouw buurt via de dienstencentra, maar ook op heel wat werkvloeren via de vakbondsafgevaardigde. Zo waken de ACV-beroepscentrales – waarvan ACV Voeding en Diensten er een is - erover dat binnen je onderneming alles volgens de spelregels verloopt.
De vakbondsafgevaardigden vertegenwoordigen het personeel van de onderneming dat aangesloten is bij de vakbond. Ze helpen je bij vragen of problemen, specifiek voor je onderneming of sector (loon en arbeidsvoorwaarden, premies, fondsen bestaanszekerheid,…). Indien nodig gaan ze met de werkgever onderhandelen om tot een goede oplossing te komen.
Is er geen vakbondsafgevaardigde in je onderneming? Dan kan je met je problemen of vragen terecht bij je plaatelijke afdeling van ACV Voeding en Diensten of ACV-dienstencentrum.

Syndicale dienstverlening

ACV heeft een breed aanbod aan dienstverlening. Hieronder vind je 16 voorbeelden van vragen waarbij we onze leden kunnen bijstaan.

 1. Arbeidsduur 
 2. Loon
 3. Tijdkrediet en loopbaanvermindering
 4. Contracten
 5. Arbeidsongevallen
 6. Brugpensioen
 7. Belastingsservice
 8. Beroepsziekten
 9. Eindejaars- en syndicale premies
 10. Ontslag en faillissement
 11. Vakantie
 12. Kinderbijslag
 13. Studiebeurzen
 14. Sociale documenten
 15. Ziekte en ongeval
 16. Stakersteun

1. Arbeidsduur
Welke uren zijn overuren? Hoe moeten die uren betaald worden? Kan je ze ook opnemen als vakantiedagen? Wanneer mag nachtwerk en hoeveel euro's moeten dit gebrek aan slaap compenseren? En zondagwerk? Of klein verlet? Wat als je toch verplicht werd te werken op een wettelijke feestdag? Iedereen kent die vragen wel. ACV-leden kunnen terecht in een van onze dienstencentra voor een antwoord.

2. Loon
Het juiste loon is niet alleen voor jou, maar ook voor het ACV een zeer belangrijke bekommernis. De ACV-diensten kunnen nagaan of de verschillende inhoudingen (sociale zekerheidsbijdrage, bedrijfsvoorheffing, bijdragevermindering lage lonen) correct zijn toegepast. Ook voor informatie over de juiste barema's, het tijdstip van betaling,... kan je in je ACV-dienstencentrum terecht.

3. emptyTijdkrediet en loopbaanvermindering
Onder druk van het ACV worden de mogelijkheden om arbeid en gezin beter te combineren alsmaar uitgebreid: tijdkrediet, loopbaanvermindering, ouderschapsverlof, palliatief verlof, Vlaamse premies,... Nieuwe rechten zorgen echter ook vaak voor nieuwe vragen. Ook met deze vragen kan je terecht bij het ACV. Waar mogelijk helpen we je ook met de aanvraag.

4. Contracten
De tijden dat een contract een contract was zijn lang voorbij. Allerlei banenplannen en flexibele arbeidsvormen zorgen voor evenveel soorten contracten. Tijdelijke, deeltijdse, proef-, arbeiders-, bedienden-, ambtenaren-, jobstudenten-, startbaan-, uitzendcontracten,... het is maar een greep uit het ruime gamma.
Dat je dan even niet meer weet of het nu zus of zo in je contract moet staan is normaal. Gelukkig kan het ACV meer duidelijkheid brengen over de verschillende soorten contracten, statuten en hun inhoud.
5. Arbeidsongevallen
Een arbeidsongeval is nooit leuk. En als bovenop het fysieke leed dan ook nog eens paperassen en discussies met werkgever of verzekeraar volgen, is het hek helemaal van de dam. Het ACV maakt zulke moeilijke omstandigheden graag wat draaglijker. Wij onderzoeken het probleem en voeren de verdere discussie met de verzekeraar over de erkenning van het arbeidsongeval, het toegekende percentage invaliditeit,... En als het moet, start het ACV een procedure voor de arbeidsrechtbank.
6. Brugpensioen
Als je op brugpensioen wil gaan, loop je best langs bij het ACV. Wij bekijken wat de mogelijkheden zijn in jouw sector en onderneming. Ook voor de verdere aanvraag en afhandeling van je uitbetaling doet het ACV het nodige.
7. Belastingsservice
Het ACV dringt al jaren aan op een vereenvoudiging van de belastingbrief. Toch blijft het invullen ervan voor veel Belgen een jaarlijks terugkerende kwelling. Behalve dan voor wie langsgaat bij het ACV. Ieder jaar kunnen ACV-leden hun aangifteformulier laten invullen op het ACV-dienstencentrum tijdens de normale openingsuren of tijdens extra zitdagen.

8. Beroepsziekten
Als je job je ziek maakt, zal het ACV alles in het werk stellen om deze aandoening als beroepsziekte erkend te krijgen. Deskundigen onderzoeken je aanvraag en starten indien nodig de juiste procedures op. Deskundige bijstand is hiervoor trouwens absoluut nodig: de erkenning van een medisch probleem als beroepsziekte is spijtig genoeg geen makkelijke klus.
9. emptyEindejaars- en syndicale premies
Wie kan welke premies krijgen? En als je nu net ontslagen bent, wat dan? En waar heb je als uitzendkracht recht op (meer dan de meesten denken in ieder geval)? Wij rekenen het graag even voor je uit.
10. emptyOntslag en faillissement
Je ontslag krijgen is nooit leuk. Als het toch zo ver komt en je twijfelt aan het correcte verloop, loop je best even binnen bij het ACV. Wij gaan na of de juiste ontslagprocedure is gevolgd, of opzegtermijn en vergoeding voldoen aan de wettelijke normen.
Als je werkgever failliet gaat, zorgt het ACV voor de opmaak en afhandeling van alle nodige documenten, zodat je krijgt waar je recht op hebt. Als het moet zet het ACV de nodige juridische stappen.
11. Vakantie
Enkele dagen ertussen uit, dat kan iedereen op tijd en stond wel gebruiken. Maar wanneer en op hoeveel vakantie heb je eigenlijk recht? En dat vakantiegeld, hoe wordt dat berekend? En als je verandert van werkgever of als je net afgestudeerd bent, hoe zit het dan met je recht op vakantie? Het ACV zorgt ervoor dat je verlof niet in het water valt.
12. Kinderbijslag
Het ACV heeft ook een degelijke dienstverlening inzake kinderbijslag uitgebouwd. Het ACV kan berekenen op hoeveel én tot wanneer je recht hebt op kinderbijslag. We gaan ook na in welke omstandigheden je recht hebt op verhoogde kinderbijslag. Naast deze informatie verleent het ACV ook administratieve hulp: als je werkloos bent, brengt het ACV voor jou de aanvraag om kinderbijslag of kraamgeld in orde.
13. Studiebeurzen
Studeren is belangrijk, maar kost ook geld. Met zijn dienstverlening rond studiebeurzen waakt het ACV er over dat niemand uit de onderwijsboot valt. Tijdens de eerste maanden van het schooljaar organiseert het ACV, soms samen met het ACW, dienstverlening rond studiebeurzen. Tijdens die zitdagen gaan we na of je recht hebt op een studiebeurs en hoe hoog die beurs dan ligt.
14. emptySociale documenten
Loonstroken, belastingsfiches, bijdragebons voor de mutualiteit, individuele rekeningen,... Aan documenten geen gebrek. Het ACV helpt je om de juiste documenten tijdig en correct in te vullen.
15. emptyZiekte en ongeval
Als je ziek bent of een ongeval hebt gehad, kan je bijkomende problemen missen als kiespijn. Het ACV staat dan ook klaar voor je vragen over aangifte, gewaarborgd loon, ontslag tijdens een ziekteperiode, tussenkomsten van de mutualiteit,...
16. Stakersteun
Als onderhandelen en overleggen echt niet meer werkt, wordt er gestaakt. ACV-leden die staken ontvangen van het ACV stakersteun. In de ACV-dienstencentra kan je terecht met je stakerskaart.
Na zes maanden aansluiting ontvang je de volledige steun, na drie maanden aansluiting ontvang je de helft van de steun en na 1 maand aansluiting ontvang je één vierde van de steun. Vanaf de 2de, 5de en 9de week staking verhoogt de stakerssteun.
In onderstaande tabel geven we je een beknopt overzicht van de stakerssteun per week (5- en 6- dagen week).
Categorie 1ste week 2de week 5de week 9de week
Voltijds 125,00 EUR 155,00 EUR 207,50 EUR 227,50 EUR
uitgezonderd
Dienstboden 88,75 EUR 110,00 EUR 146,25 EUR 160,00 EUR