Reglement Facebook wedstrijd

1. Organisatie

De wedstrijd loopt van 29 november 2016 vanaf 6u en stopt op 11 december 2016 om 23u59. Deelnemen kan enkel via Facebook door de post "Artists for India" van 29 november op de Facebookpagina van ACV Voeding en Diensten leuk te vinden en te delen.

De online wedstrijd “Artists for India” wordt georganiseerd door ACV Voeding en Diensten, Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel, hierna “ACV Voeding en Diensten” of “de Organisator” genoemd.

De wedstrijd kan op ieder ogenblik, indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen, door de Organisator worden uitgebreid, verkort, onderbroken of stopgezet.

Door deelname aan de wedstrijd verklaart elke deelnemer zich akkoord met dit reglement en zijn inhoud, alsook met elke wijziging en/of beslissing die de Organisator daarover neemt.

De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het re- glement en/of het wedstrijdverloop of de wedstrijd te annuleren zonder voorafgaande verwittiging.

2. Verloop van de wedstrijd en prijs

De wedstrijd verloopt als volgt: elke nieuwe «share & like» op de bovenvermelde post op  de Facebookpagina van ACV Voeding en Diensten tussen 29 november en 11 december 2016 komt in aanmerking voor een prijs. De vijftigste persoon die de post deelt en leuk vindt gedurende deze periode, is de winnaar. Indien het totaal aantal ‘shares&likes’ lager ligt dan 50, dan wordt de 20ste persoon die de post voor het eerst deelt en leuk vindt tussen 29 november en 11 december 2016 uitgeroepen tot winnaar.

De deelnemer van de desbetreffende wedstrijdperiode ontvangt één dag na afsluiting van de wedstrijd een privébericht op Facebook met de boodschap dat zij gewonnen heeft, met de vraag tot verstrekken van de nodige gegevens.
De winnaar heeft 3 dagen de tijd vanaf de datum van 11 december 2016 om zijn prijs te aanvaarden of te verwerpen. Bij gebrek aan reactie vóór 15 december, zal de prijs aan een andere winnaar toegewezen worden. 
Aanvaarding vindt plaats in de vorm van een antwoord op het privé-bericht op Facebook. De winnaar wordt verzocht om zijn correcte contactgegevens mee te delen (de contactgegevens zullen worden gebruikt voor het afleveren van de prijs en niet voor enig ander doeleinde). Er wordt geen compensatie aangeboden aan de winnaar die de gewonnen prijs weigert of verwerpt. Er wordt geen bericht verzonden aan de deelnemers die niet gewonnen hebben.

De prijs is een toegang voor 4 personen voor het concert "Artists for India" dat op 19 december 2016 in de Ancienne Belgique in Brussel plaatsvindt.

Deze prijs kan niet worden omgeruild. Evenmin kan de tegenwaarde in geld worden uitbetaald. Elke deelnemer kan via zijn individuele deelname slechts aanspraak maken op één prijs.

In geval van welke fraude, bedrog of misbruik dan ook zal de deelnemer gediskwalificeerd worden
en de prijs niet krijgen.
 
3. Deelname

Iedere persoon die gedomicilieerd is in België en ouder is dan 18 kan deelnemen aan deze wedstrijd.

Elke natuurlijke persoon mag slechts één keer deelnemen per Facebook account.

De Organisator en/of haar partners behouden zich het recht voor om sommige deelnemers
te diskwalificeren van de wedstrijd om één van de volgende redenen: enige omstandigheden buiten haar macht, deelnemers die vals spelen of waarvan het vermoeden bestaat dat zij vals spelen, schending van de regels inzake de deelnemingsvoorwaarden, inzendingen en de wedstrijd, hacking van gegevens, en enige andere reden die volgens de Organisator niet in overeenstemming is met de geest van de wedstrijd. In al deze gevallen zijn de beslissingen van de Organisator definitief.

4. Facebook

Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, bekrachtigd of beheerd door Facebook. In geval van vragen, commentaren of klachten dient men zich te richten tot de Organisator van de wedstrijd en niet tot Facebook.

5. Gegevens

Door deelname aan de wedstrijd geeft de deelnemer bepaalde gegevens door aan ACV Voeding en Diensten, namelijk naam & voornaam en wat de winnaar betreft eveneens adresgegevens tot overhandiging van de prijs.

Elke deelnemer aanvaardt dat hij door ACV Voeding en Diensten wordt gecontacteerd via Facebook indien hij als winnaar uit de bus komt. De organisator kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het doorgeven door de deelnemers van onjuiste persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens van de deelnemers aan de wedstrijd en van de winnaars worden niet gepubliceerd, met uitzondering van de voornaam en naam.

6. Reglement en aanvaarding

Louter door deelname aan deze wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud of beperking alle bepalingen van het reglement, evenals elke beslissing die de Organisator naar aanleiding of in het kader van de wedstrijd kan nemen.

De eventuele nietigheid van een bepaling van dit reglement zal de geldigheid van de andere bepalingen niet aantasten.
 
Het is een toegangsvoorwaarde voor de wedstrijd dat de deelnemer ermee instemt gebonden te zijn door deze regels en dat de beslissingen van de Organisator aangaande iedere aangelegenheid die volgt uit of verband houdt met de wedstrijd definitief zijn.

Uitgezonderd voor het versturen van dit reglement of voor het toekennen van de prijzen, zal over deze wedstrijd geen enkele briefwisseling gevoerd worden, noch zullen over de wedstrijd telefonische of andere communicaties plaatsvinden.

7. Aansprakelijkheid

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welk incident, ongeval, schade, kosten of lasten die voortvloeien uit de toekenning van de prijs of de deelname aan deze wedstrijd.

ACV Voeding en Diensten kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van opschorting van de wedstrijd, noch voor problemen in verband met het overdragen, verzenden of ontvangen van berichten.

ACV Voeding en Diensten kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van onmogelijkheid om deel te nemen aan de wedstrijd of de verbreking van de verbinding met de wedstrijdpagina’s om welke reden dan ook (informatica-uitrusting van de deelnemer, internetverbindingen, openbare lijnen, operatornetwerken of een algemene panne bij Facebook). ACV Voeding en Diensten is niet verantwoordelijk voor mislukte pogingen om deel te nemen aan de wedstrijd. ACV Voeding en Diensten is niet verantwoordelijk voor gegevens die verloren gaan of beschadigd worden bij de overdracht ervan of achteraf, noch voor de ontoegankelijkheid van de wedstrijd wegens problemen bij de gegevensoverdracht.

8. Privacy

Door deelname aan de wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens door ACV Voeding en Diensten verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Brussel. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer informeert ACV Voeding en Diensten de deelnemers dat de registratie van de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben, uitsluitend zal worden gebruikt in het kader van de organisatie van onderhavige wedstrijd. De deelnemers hebben een recht op inzage en verbetering van gelijk welke persoonsgegevens die rechtstreeks op hen betrekking hebben.

9. Geschillen

Deze wedstrijd is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen betreffende deze wedstrijd zullen uitsluitend door de rechtbanken van Brussel kunnen beslecht worden.

10. Bijkomende bepalingen

De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, computer,...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de Organisator.


Reglement opgesteld op 28 november 2016 te Brussel.