Eindejaarspremie 2017

In bepaalde sectoren en ondernemingen, heb je recht op een eindejaarspremie. Niet elke werknemer in België krijgt een eindejaarspremie. In het meest voorkomende geval gebeurt de betaling van de eindejaarspremie onder een vorm van een dertiende maand. Het bedrag van de eindejaarspremie komt dan overeen met het gemiddelde maandloon van het afgelopen jaar.

Wanneer heb je recht op een eindejaarspremie?

In bepaalde sectoren en ondernemingen, heb je recht op een eindejaarspremie. Niet elke werknemer in België krijgt een eindejaarspremie. Je hebt er recht op als: 
 • Het recht is vastgelegd in een sectorale of ondernemings-cao; 
 • Of is vastgelegd in een individuele arbeidsovereenkomst; 
 • Of als het een gewoonte is in de onderneming om elk jaar aan iedere werknemer een vast bedrag uit te betalen; 
 • Of wanneer er een eenzijdige verbintenis/belofte is van de werkgever om deze eindejaarspremie uit te betalen.

Is een eindejaarspremie een vorm van loon?

Een eindejaarspremie wordt als loon beschouwd; dit betekent dat het onderworpen is aan RSZ en bedrijfsvoorheffing. Deze bedrijfsvoorheffing ligt vast op 16,15% van het totale bedrag. Het bedrag van de eindejaarspremie is ook afhankelijk van sector en onderneming.

Buitengewone vakantietoelage in de BEWAKING (PC 317)

VOOR WIE ?
 • Arbeider: Iedere werknemer die prestaties geleverd heeft tijdens de referteperiode.
 • Bediende: Iedere werknemer die prestaties geleverd heeft tijdens het jaar.

BEDRAG
 • Arbeider: De premie is gelijk aan 8,33% van het brutoloon
 • Bediende: De premie is gelijk aan een volledige dertiende maand, volgens een pro rata van het aantal gepresteerde maanden van het lopende jaar alsmede van de wettelijke gelijkgestelde dagen.

TIJDSTIP VAN BETALING
 • Arbeider: De premie wordt betaald in de loop van de maand december door het sociaal fonds.
 • Bediende: De premie wordt betaald door de werkgever in de loop van de maand december en vóór de eindejaarsfeesten.

Eindejaarspremie in de DIENSTENCHEQUES (PC 322.01)

VOOR WIE ?
 • Voorwaarde is dat je in de periode tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017 65 gepresteerde of gelijkgestelde dagen kan bewijzen in de sector.

BEDRAG
 • De eindejaarspremie bedraagt 4,50% van het brutoloon tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017.

TIJDSTIP VAN BETALING
 • De eindejaarspremie wordt betaald door het Sociaal Fonds in december. In november ontvang je een attest met alle informatie over je eindejaarspremie.

Eindejaarspremie in de GEZINSZORG (PC 318.02)

VOOR WIE ?
 • De eindejaarspremie wordt uitbetaald aan alle werknemers die in de sector gewerkt hebben tussen begin januari en eind november van het jaar.

BEDRAG
 • Het bedrag van de eindejaarstoelage is samengesteld uit een vast geïndexeerd gedeelte en een procentueel gedeelte op het brutojaarloon van de werknemer. 
 • Het vast geïndexeerd gedeelte bedraagt vanaf 2016: 132,81 euro (basis oktober 2017). Dit bedrag wordt dus elk jaar geïndexeerd op basis van de afgevlakte index van oktober.
 • Het procentueel gedeelte is gelijk 7,57% van het bruto jaarloon. Onder het bruto jaarloon wordt verstaan de vermenigvuldiging met twaalf van het geïndexeerd baremieke brutomaandloon van de maand oktober van het kalenderjaar, met inbegrip van de haard- of standplaatstoelage, maar met uitsluiting van de toeslagen.
 • Dienstencheque-werknemers hebben een eindejaarspremie die bestaat uit drie delen : 1) 2,5% van het verdiende brutoloon 2) Een vast gedeelte, jaarlijks geïndexeerd (afgevlakte index van oktober): 343,19 € 3) Een vast gedeelte, niet geïndexeerd: 55,08 €

TIJDSTIP VAN BETALING
 • De jaarlijkse premie wordt elk jaar in december uitbetaald.

Eindejaarspremie in de HORECA (PC 302)

VOOR WIE ?
 • De werknemer die minimum 2 maanden ononderbroken dienst heeft, heeft recht op een eindejaarspremie.
 • Een werknemer met statuut "extra" moet 44 dagen per jaar werken om een premie te krijgen.

BEDRAG
 • Een voltijdse of deeltijdse werknemer die 12 maanden dienst heeft, ontvangt een eindejaarspremie gelijk aan 4 en 1/3 week loon. Dit bedrag stemt overeen met een dertiende maand.
 • Wanneer men tussen 2 en 12 maanden dienst heeft, ontvangt men 1/12 per maand dienst.

TIJDSTIP VAN BETALING
 • De betaling gebeurt via het sociaal fonds vóór 31 januari 2018.
  Opgelet: het sociaal fonds heeft de betaling van de premie per circulaire cheque afgeschaft, om deze enkel per overschrijving uit te voeren. Werknemers moeten (indien dit nog niet gebeurd is) hun rekeningnummer dus zo snel mogelijk bezorgen aan het sociaal fonds.

Eindejaarspremie in de SCHOONMAAK (PC 121)

VOOR WIE ?
 • In de schoonmaaksector van 1 juli 2016 jaar en 30 juni 2017 minstens 60 werkdagen gepresteerd hebben.

BEDRAG
 • De premie is gelijk aan 9% van het brutojaarloon tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017.
 • Opgepast! Als gevolg van het sectorakkoord 2016-2017 wordt de premie voor de periode van 1 januari 2017 tot 30 juni 2017 uitzonderlijk berekend aan 10,199%.

TIJDSTIP VAN BETALING
 • In de loop van de maand december (ten laatste op 15 december) stuurt het Sociaal Fonds een betaalformulier op naar alle arbeiders die recht hebben op een eindejaarspremie. De bij het ACV gesyndiceerde arbeiders dienen deze titel (volledig en correct ingevuld, met bankrekeningnummer en handtekening!) in bij hun plaatselijk secretariaat van ACV Voeding en Diensten. Enkel correct ingevulde formulieren kunnen snel worden behandeld.

Eindejaarspremie in de VOEDINGSHANDEL (PC 119)

VOOR WIE ?
 • hetzij in dienst zijn op 31 december van het betrokken jaar; 
 • hetzij afgedankt worden in de loop van het jaar (uitgezonderd ontslag om dringende reden); 
 • hetzij de onderneming verlaten wegens brugpensioen, pensioen, invaliditeit, einde stage,
  Tevens moet men 3 al dan niet ononderbroken maanden anciënniteit hebben in de onderneming. einde contract van bepaalde duur, zware fout van de werkgever of geval van overmacht. 

BEDRAG
De premie stemt overeen met een 13de maand.

 • Indien men op 31 december 12 maanden dienst heeft, bedraagt de premie:164,66 x uurloon (in een 38 urenweek) 169 x uurloon (in een 39 urenweek)
 • Werknemers die geen volledig jaar dienst hebben, hebben recht op 1/12 per volledige maand dienst, voor zover ze minstens 1 maand ononderbroken dienst hebben.
 • Voor deeltijdse werknemers wordt het bedrag van de premie vastgesteld naar rato van het aantal gewerkte uren.

TIJDSTIP VAN BETALING
 • De eindejaarspremie wordt betaald tijdens de tweede helft van de maand december voor de werknemers in dienst. De andere werknemers ontvangen de eindejaarspremie bij het verlaten van de onderneming.

Eindejaarspremie in de VOEDINGSNIJVERHEID (PC 118)

VOOR WIE ?
 • Arbeiders met minstens één maand dienst in de onderneming.
  Geldt als maand in dienst: De maand van indiensttreding indien tussen de 1e en de 15de van de maand maand van uitdiensttreding, indien na de 15de van de maand.

BEDRAG
 • Het bedrag van de eindejaarspremie wordt uitgedrukt in 'weken brutoloon'.
  Brutoloon = normale uurloon + gemiddelde premies van 1 januari tot 1 november

 • 4,33 weken brutoloon
  164,67 uur loon in een 38-urenweek
  160,33 uur loon in een 37-urenweek

 • Pro rata voor wie geen volledig jaar gewerkt heeft
      deeltijds: in verhouding tot prestaties
      1/12 per gepresteerde maand voor wie geen jaar in dienst was


TIJDSTIP VAN BETALING
 • Voor 25 december OF bij het verlaten van de onderneming

Eindejaarspremie in het VRIJ ONDERWIJS (PC 152)

BEDRAG
 • 2.5 x normaal weekloon van december (95 uren)

TIJDSTIP VAN BETALING
 • In de loop van december