Algemeen nieuws

ACV Pensioencalculator
De regering Michel valt opnieuw je rechten aan. Deze keer valt ze de landingsbanen aan. Een landingsbaan, da’s het recht om minder te werken (4/5e of halftijds) tot je pensioen. Hiervoor krijg je een extra uitkering van de RVA. Kom jij in aanmerking voor een landingsbaan en wil je hier graag gebruik van maken? Wacht niet te lang!
Lees meer
Sectorbeeld dienstencheques 1
Is er een kindje op komst of ben je net bevallen? Dan heb je recht op betaald ouderschapsverlof. Wie voldoet aan de voorwaarden, kan ook gebruikmaken van tijdskrediet voor de zorg van het jonge kind. Daarnaast kan je in de sector van de Dienstencheques gebruikmaken van postnataal verlof. Let op: de werkgevers zijn jammer genoeg niet ingegaan op onze vraag tot betaald postnataal verlof. Deze vorm van verlof is dus onbetaald.
Lees meer
ACV Voeding en Diensten voerde een onderzoek naar de zwaarte en gezondheidsrisico’s van het schoonmaakberoep, naar aanleiding van de Dag van de Schoonmaak. 74% van de respondenten geeft aan fysieke of psychische klachten te ondervinden ten gevolge van het werk. Schoonmakers blijken ook blootgesteld te worden aan bijzondere risico’s. Voor ACV Voeding en Diensten is het duidelijk: schoonmaken is een zwaar beroep.

Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 1
Na verschillende acties en uren onderhandelen is het eindelijk zover! In een vorig nieuwsbericht hebben we jullie reeds op de hoogte gebracht dat we een voorstel tot akkoord bereikt hebben tussen vakbonden, werkgevers en de overheid. Nu hebben we ook de goedkeuring gekregen van de achterban. Alle vakbonden en de werkgeversorganisatie Verso hebben het voorstel goedgekeurd en is deze middag ondertekend door de woordvoerders. We willen iedereen bedanken voor het vertrouwen.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 1
Wij zijn op donderdag 31 mei tot een ontwerp van Via akkoord voor de Vlaamse non-profit gekomen. Hoewel ! Het bereikte akkoord moet nog voorgelegd worden aan de ministerraad van 1 juni en in de loop van de volgende week op een vergadering van de kernministers. Wij hopen dat Open VLD en NVA, die zich bij de eigenlijke onderhandelingen nooit lieten zien, niet opnieuw stokken in de wielen steken en de tekst nog eens proberen uit te hollen. De houding van die twee partijen achter de schermen verklaart meteen waarom deze onderhandelingen zo moeizaam zijn verlopen.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 2
Onopgeleide Bulgaarse vrouwen worden in ons land ingezet in de ouderenzorg. Dat blijkt uit een artikel dat op 30 mei 2018 werd gepubliceerd in Knack en een uitzending van Telefacts diezelfde avond. Voor ACV Voeding en Diensten - de beroepscentrale die de sector van de gezinszorg opvolgt - is deze reportage een niet te negeren alarmsignaal naar de Vlaamse Overheid. Meer inspectie is noodzakelijk.
Lees meer
tax shift
Mei en juni zijn traditiegetrouw de maanden van de economische en financiële informatie in ondernemingen… Afgevaardigden van de ondernemingsraad nemen dan kennis van de balans van het jaar 2017 en de vooruitzichten voor 2018 en 2019 inzake werkgelegenheid, financiën en strategie van de onderneming.
Lees meer
Luchthaven Zaventem
22 maart 2016 is een gitzwarte dag in de Belgische geschiedenis. Twee jaar geleden werden in Zaventem en Brussel immers de ergste terroristische aanslagen in de Belgische geschiedenis gepleegd. Vaak komen de reizigers in de media die vanaf Zaventem vertrokken maar nooit aangekomen zijn op hun bestemming. De mensen achter de schermen -  zoals schoonmakers, bewakers of horecpersoneel op de luchthaven - worden vaak vergeten door de pers.
Lees meer
Koude
Werken in diepvriescellen en gekoelde ruimtes moet worden erkend als zwaar beroep. Het is niet alleen fysiek belastend werk, er gaan ook heel wat gezondheidsrisico’s gepaard met werken in de koude. ACV Voeding en Diensten organiseert vandaag acties om deze problematiek onder de aandacht te brengen.
Lees meer
Ziek
Je kent wellicht iemand die langdurig ziek is… Met de verhoogde flexibiliteit en pensioenleeftijd, dreigen er meer en meer zieken bij te komen. De regering voerde nieuwe regels in om de werkhervatting van zieke werknemers te bevorderen, onder meer via de re-integratieprocedure.
Lees meer
Sectorbeeld bewaking 2
Ben je 55 jaar of ouder en heb je minstens 10 jaar ononderbroken gewerkt in de sector? Nieuw sinds 2018 : je hebt recht op een bijkomende dag verlof (de zogenaamde eindeloopbaandag) per kalenderjaar.
Lees meer
Sectorbeeld bewaking 1
Volgens de weersberichten wordt het de komende dagen ontzettend koud. De bewakingssector telt heel wat agenten die buiten ingezet worden. De werkgever moet verschillende maatregelen nemen om je te beschermen tegen de koude. Klik op 'lees meer' voor alle info.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 2
De werkgever is verplicht om een deel van de kosten voor het woon-werkverkeer terug te betalen. Deze tussenkomsten van de werkgevers in de vervoerskosten worden in de horeca jaarlijks op 1 februari aangepast. De tussenkomsten zijn gebaseerd op de prijs van de treinkaarten van de NMBS. Deze stegen voor treingebruikers op 1 februari 2018 met 2,49 %. Voor andere vormen van openbaar vervoer bedraagt de bijdrage van je werkgever 80% van de kosten van je abonnement.
De tussenkomsten in de kosten bij privévervoer blijven 70% van de tarieven van de NMBS. Aangezien deze tarieven werden verhoogd, zal de terugbetalen dus ook hier stijgen.
Lees meer
Sectorbeeld dienstencheques 2
De sectorale cao aanmoedigingspremies is recent verlengd voor het jaar 2018. Dit onderdeel van het werkbaarheidsfonds is vooral een eis geweest van de vakbonden. ACV Voeding en diensten is zich ervan bewust dat mensen die tijdskrediet en andere vormen van thematische verloven nemen, daarmee een dwingende behoefte invullen om privé en werk beter op elkaar af te stemmen.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
JAN 22

Tussenkomst vervoerskosten: + 2,49 % vanaf 1 februari 2018

De werkgever is verplicht om een deel van de kosten voor het woon-werkverkeer terug te betalen. De bedragen verschillen afhankelijk van het vervoersmiddel dat je gebruikt. Deze tussenkomsten van de werkgevers in de vervoerskosten worden in de voedingsnijverheid jaarlijks op 1 februari aangepast. De tussenkomsten zijn gebaseerd op de prijs van de treinkaarten van de NMBS. Deze stegen op 1 februari 2018 met 2,49 %. De tussenkomsten in de vervoerskosten stijgen evenveel.
Sectorbeeld groene sectoren 2
ACV Voeding en Diensten sluit zich volmondig aan bij het persbericht van ABVV Horval inzake de besparingsdrang bij de huidige regering in de diensten van B-post waardoor een groot deel van de werknemers/werkneemsters in de land- en tuinbouwsector hun eindejaarspremie niet op tijd krijgen.
ACV Voeding en Diensten stelde dit gisteren reeds aan de kaak bij de verantwoordelijke van de betrokken dienst in Leuven met de vraag aan die toestand dringend iets te doen. De betrokken werknemers/werkneemsters hebben het geld van hun eindejaarspremie meer dan nodig.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Op 12 december bereikten vakbonden en werkgevers van de sector van de voedingsnijverheid een akkoord over de invoering van een nieuwe functieclassificatie voor de vleesconserven. Er werden typefuncties beschreven die veel voorkomen in de sector. Deze functies worden ingedeeld in 8 klassen. Voor elk van deze klassen werden nieuwe minimumlonen afgesproken die evolueren volgens de anciënniteit in de functie. Deze nieuwe minimumlonen worden ingevoerd in drie stappen, op 1/1/2018, op 1/1/2019 en op 1/1/2020.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Op 1 januari 2018 zullen alle lonen in de voedingsnijverheid verhogen met 1,79 %. De indexering geldt voor de minimumlonen, maar ook voor de lonen die uitbetaald worden in de ondernemingen. Ook de minimumpremies worden verhoogd op 1 januari 2018.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 1
Het heeft ons maanden onderhandelingen gekost, maar op maandag 23 oktober konden wij met de werkgevers van de gezinszorg over een aantal punten een akkoord sluiten voor de dienstencheques-medewerkers. Met dat akkoord wordt invulling gegeven aan de 1,1% loonmarge, zoals dat in de meeste sectoren gebeurt.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 1
Op woensdag 18 oktober verzamelen 180 ACV-militanten van de gezinszorg. Zij zullen de situatie in hun sector bespreken en een stand van zaken opmaken van de lopende onderhandelingen voor een akkoord in de non-profit. Het personeel van de gezinszorg trekt aan de alarmbel: er is alsmaar meer vraag naar de diensten van de gezinszorg maar de Vlaamse overheid investeert onvoldoende. De werkdruk wordt stilaan onhoudbaar.
Lees meer
Sectorafbeelding vrij onderwijs
Gezonde maaltijden op school zijn een hot topic. Hilde Crevits heeft nieuwe richtlijnen opgesteld rond evenwichtige schoolmaaltijden. Een initiatief dat wij alleen maar toejuichen! Belangrijke kanttekening: via sociaal overleg hebben wij al veel langer aandacht voor het vormen van keukenpersoneel in het bereiden van gezonde maaltijden en in het stimuleren van kinderen om gezond te eten.
Lees meer
Afbeelding toeristische attracties
Na maandenlang onderhandelen hebben de sociale partners eindelijk een akkoord bereikt. We zijn echt tevreden met het resultaat! De vakbonden vroegen immers al jaren om een syndicale premie. De werkgevers weigerden steevast. Maar deze keer is de buit binnen. De syndicale premie wordt ingevoerd tijdens de onderhandelingen in 2019.
Lees meer
De vakbonden verzetten zich met klem tegen de uitbreiding van de flexi-jobs naar o.a. bakkers en slagers zoals voorzien in het zomerakkoord van de regering. Flexi-jobs zijn geen volwaardige jobs, maar uiterst flexibele en goedkope arbeid, die de sociale zekerheid verder uitholt. De versoepeling van zondag- en nachtwerk in de e-commerce is dan weer een duidelijke aanval op de werknemers.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Na lange en moeizame onderhandelingen zijn de sociale partners van de Horeca eindelijk tot een akkoord gekomen. Het was geen gemakkelijke opdracht, aangezien de Horeca veel ondernemingen omvat die in zich in verschillende situaties bevinden. Het was een hele opdracht om de uiteenlopende meningen van de werkgeversfederaties met elkaar te verzoenen. Toch zijn we in ons opzet geslaagd, en we zijn dan ook trots op het feit dat dit akkoord van toepassing zal zijn op alle werknemers van de horecasector...
Lees meer
Afbeelding vacature
JUN 16

Administratief medewerker (M/V) - 100%

Voor de zone Brussel (Anderlecht) is ACV Voeding en Diensten op zoek naar een:
Indien u interesse heeft in deze functie, gelieve uw motivatiebrief met CV uiterlijk 06/07/2017 te versturen aan mevr. Pia Stalpaert, voorzitter ACV Voeding en Diensten, Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel, of per mail aan vacature.vd@acv-csc.be.
Logo congres 2017
Op 8 en 9 juni vindt het 32ste congres van ACV Voeding en Diensten plaats in Houffalize. Meer dan 500 congresleden bepalen de prioriteiten van onze centrale voor de komende 5 jaar.
Het thema dat de ‘groene’ draad vormt van dit congres is flexibiliteit. Welke voordelen kan flexibiliteit een werknemer bieden? En wat zijn de gevaren? We willen hierover een standpunt innemen en onze visie op flexibiliteit bepalen.
Lees meer
Pia congres 2017
Hoe moeten we werk en privé combineren in onze non-stop maatschappij? Dat is één van de pertinente vragen die ACV Voeding en Diensten zich stelt op hun vijfjaarlijks congres op 8 en 9 juni, dat deze keer rond flexibiliteit draait. Een thema dat de volgende jaren hoog op de agenda zal staan. Voorzitter Pia Stalpaert legt uit waar het congres om draait.
Lees meer
Logo - 10 jaar Dag van de Schoonmaak
Op 20 juni organiseert ACV Voeding en Diensten voor het 10e jaar op rij de Dag van de Schoonmaak. Op deze dag trekken wij met onze militanten de straat op om het publiek op te roepen om alle schoonmakers te bedanken voor hun inzet. Wij hopen dat die dag zo veel mogelijk poetsvrouwen en -mannen in de bloemetjes gezet worden. Schrijf dus zeker 20 juni in je agenda!
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Vakbonden en werkgevers van de voedingsnijverheid hebben een voorstel van sectorakkoord bereikt. Na een lange dag vergaderen kwamen ze tot een sociaal akkoord voor alle arbeiders uit de sector (inclusief de bakkerijen). Als ACV hebben we maximaal ingezet op het verhogen van de koopkracht, met zowel een verhoging van de minimumlonen als een marge voor onderhandeling in de ondernemingen, maar ook op het stimuleren van ondernemingsoverleg rond werkbaar werk. Recente regeringsmaatregelen gaven ons een beperkt speelveld, maar we denken dat beide elementen werden bereikt met dit akkoord en we zijn dan ook tevreden met het resultaat. Maar er is pas sprake van een sectorakkoord als het akkoord ook is goedgekeurd in alle organisaties. Het is nu aan onze delegees om te oordelen over dit voorstel van akkoord.
Lees meer
beeld artists for india
Eind vorig jaar organiseerde ACV Voeding en Diensten het benefietconcert Artists for India. Enkele grote kleppers als Clouseau, Adamo, Helmut Lotti en Frank Vander Linden tekenden present. Het ingezamelde geld gaat integraal naar de beweging voor huisarbeiders in India, opgericht door zuster Jeanne Devos.
Lees meer
CleaneklerenACV-970X220
Heb jij ook een sportoutfit van Adidas, Nike, Puma of Reebok of een ander bekend sportmerk? Dan is de kans groot dat die gemaakt is door jonge mensen die lange dagen werken voor een hongerloon en in onveilige omstandigheden. Onrechtvaardig! Teken nu voor #cleanekleren!
Lees meer
Sectorbeeld groene sectoren 2
MRT 8

Sociale gesprekspartners land- en tuinbouw laten zich niet misleiden door de uitspraken van staatssecretaris De Backer over seizoensarbeid

De werkgevers- en werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de Paritaire Comités land- en tuinbouw, waren vorige donderdag geschrokken bij de verklaring van staatssecretaris De Backer dat de seizoenarbeid in de land- en tuinbouw op 100 dagen zou worden gebracht. Compleet onaanvaardbaar is het tweede voorstel van De Backer om seizoenarbeid ook in te voeren in de tuinaanleg.
Sectorbeeld gezinszorg 1
De Vlaamse regering voorziet in een nieuw sociaal akkoord geen geld voor het personeel van de non-profit. Bovendien wilt de regering de werkdruk in de non-profit doen toenemen en de werknemers laten inleveren. Wij roepen daarom alle werknemers van de gezinszorg op om de regering wakker te schudden! Lees nog meer redenen om te komen betogen in het pamflet.
Afspraak op 21 maart om 10u30 aan het Noordstation in Brussel voor een nationale betoging van de non-profit!
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
De staatssecretaris voor de fraudebestrijding, Philippe De Backer, stelt voor om het systeem van flexi-jobs uit te breiden, door gepensioneerden ook de mogelijkheid te bieden van dit systeem gebruik te maken. Op dit moment moet een flexi-jobber 4/5de gewerkt hebben bij een andere werkgever tijdens de maanden die voorafgaan aan zijn prestaties als flexi-jobber. De gepensioneerden kwamen dus niet in aanmerking voor dit systeem. Maar dit zou dus kunnen veranderen…
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
De werkgever is verplicht om een deel van de kosten voor het woon-werkverkeer terug te betalen. De bedragen verschillen afhankelijk van het vervoersmiddel dat je gebruikt. Deze tussenkomsten van de werkgevers in de vervoerskosten worden in de voedingsnijverheid jaarlijks op 1 februari aangepast. De tussenkomsten zijn gebaseerd op de prijs van de treinkaarten van de NMBS. Deze stegen op 1 februari 2017 met 3,38 %. De tussenkomsten in de vervoerskosten stijgen evenveel.
Lees meer
geweld vrouwen op het werk
Tussen 40 en 50% van de vrouwen worden geconfronteerd met seksuele toespelingen, ongewenste fysieke contacten of andere vormen van seksuele intimidatie op het werk. ACV Voeding en Diensten voert een enquête onder haar leden in de schoonmaak, dienstencheques, gezinszorg en kamermeisjes in hotels om de omvang van deze realiteit te meten.
Lees meer
sectorbeeld beheer gebouwen 1
Op 1 januari 2017 verhogen de lonen in de Paritair Comité 323. De lonen worden geïndexeerd met 1,13%. Alle lonen, dus zowel de minimumlonen, als de werkelijke lonen in ondernemingen waar hogere lonen gelden, worden op 1 januari geïndexeerd. De indexering van de lonen ligt lager dan de inflatie omdat de indexsprong van de regering ook in 2017 nog een impact heeft.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Op 1 januari 2017 zullen de lonen in de voedingsnijverheid verhogen. De lonen worden geïndexeerd met 1,12%. Alle lonen worden op 1 januari aangepast. Zowel de minimumlonen, als de werkelijke lonen in ondernemingen waar hogere lonen gelden, worden geïndexeerd. De indexering van de lonen ligt lager dan de inflatie omdat de indexsprong van de regering ook in 2017 nog een impact heeft.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
De feestdagen zijn in aantocht. Voor de arbeiders van de voedingsnijverheid betekent dit dat ze hun eindejaarspremie krijgen. In sommige ondernemingen zal er in december ook een brutopremie betaald worden. We leggen je graag even uit wie er allemaal recht heeft op de eindejaarspremie en de brutopremie, en hoeveel deze bedragen.
Lees meer
Sectorbeeld dienstencheques 2
ACV Voeding & Diensten kan niet akkoord gaan met het huidig actieplan van de Vlaamse Regering ter bestrijding van discriminatie in de sector van de dienstencheques. "Niet dat er geen goede elementen instaan", aldus Bart Vannetelbosch, nationaal secretaris van ACV Voeding en Diensten, “Maar wat nu op tafel ligt is te vrijblijvend, met te weinig concrete maatregelen.
Lees meer
beeld artists for india
Op 19 december 2016 organiseren wij een concert “Artists for India” in de Ancienne Belgique. De opbrengst van deze avond gaat naar de National Domestic Workers Movement, de beweging voor huisarbeidsters uit India die werd opgericht door zuster Jeanne Devos. Via haar organisatie bekommert zij zich om de situatie van meisjes en vrouwen die als huisslaaf tewerkgesteld zijn en soms het slachtoffer zijn van zware (seksuele) uitbuiting.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 1
Uit een pas verschenen studie van de Koning Boudewijnstichting "Mantelzorgers van thuiswonende ouderen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Een analyse" blijkt dat niet alleen de mantelzorger het soms moeilijk heeft, maar dat ook de ouderen die thuis professionele zorg willen krijgen, het niet altijd even makkelijk hebben.
Lees meer
Bakkersastma
Farinose, ook gekend als bakkersastma, is een beroepsziekte die vaak voorkomt in bakkerijen. Ze wordt veroorzaakt door het inademen van bloemstof. De ziekte kan verregaande gevolgen hebben. Bij een inspectiecampagne bij Antwerpse ambachtelijke bakkers in 2014, bleek dat er nog steeds weinig preventieve maatregelen genomen worden om farinose te voorkomen. Er zijn nochtans heel wat eenvoudige technieken die de bloemstof in de lucht drastisch kunnen verminderen en zo het risico op bakkersastma aanzienlijk kunnen verminderen.
Lees meer
Bedankt schoonmakers
Op de Dag van de Schoonmaak roept ACV Voeding en Diensten iedereen op om de poetsvrouw of –man te bedanken. Dit jaar wordt een bijzondere oproep gedaan naar de overheid. “Platformen zoals ListMinut en ResQ kunnen een gevaar betekenen voor de schoonmaaksector. 20 jaar van sociaal overleg dreigt van tafel te worden geveegd.”
Lees meer
beeld cacao-klein
In de cacaoteelt verrichten 2 miljoen kinderen kinderarbeid, voornamelijk in Ivoorkust en Ghana. Ongeveer 10.000 kinderen werken als slaaf. Een Europees netwerk van vakbonden – met ACV en ABVV als Belgische deelnemers – vragen om de cacaoketen kinderarbeidvrij te maken. Ze voeren actie tijdens de Internationale Dag tegen Kinderarbeid op 12 juni.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Voortaan kan elke jongere werknemers onder de 26 jaar, tijdens de eerste twaalf maanden in dienst, extra opleiding volgen via het IPV. De sector voorziet een budget van 2500 euro per jongere. Hiermee kunnen ze opleidingen volgen via IPV, de vormingsinstelling van de sector. Dit kan gaan om technische of logistieke opleidingen, talen of informatica, voedselveiligheidstrainingen, ...
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Zoals reeds aangekondigd enkele maanden geleden hebben ABVV Horval, ACV Voeding en diensten en ACLVB en de respectievelijke interprofessionele organisaties ABVV, ACV en ACLVB een beroep tot vernietiging ingediend bij het grondwettelijk hof tegen de wet van 16 november 2015 die de regeling flexi-job en overuren voor de horeca invoert. De verzoekende partijen hebben de gehele vernietiging gevraagd van de desbetreffende artikels in de wet die werd ingevoerd onder het bewind van Minister Tommelein.
Lees meer
MEI 11

Manifestatie 24 mei

Wij zijn het beu dat de regering Michel het geld enkel bij de gewone mensen haalt. Pensioen op 67, de indexsprong, meer en hogere facturen, flexi-jobs, 45-urenweek,… Wij hoeven dit niet langer te pikken! Moeten we echt overgaan tot stakingen?
Actie Seafood Expo 2016
ACV Voeding en Diensten, ACV Transcom en hun internationale koepels voeren op woensdag 27 april actie aan de grootste vis- en zeevruchtenbeurs ter wereld, de Seafood Expo in Brussel. De rechten van werknemers in de visvangst worden nog steeds geschonden. De producenten en de overheid moeten dringend actie ondernemen, vinden de actievoerders.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Sinds 1 januari 2016 geldt in de vleesnijverheid een aanwezigheidsregistratie. Slachthuizen, ondernemingen voor vleesbereidingen en vleesproducten en de uitsnijderijen die onder de PC’s 118 en 119 vallen, moeten voortaan elke dag alle personeel registreren dat in de onderneming aanwezig is. De registratie geldt voor eigen personeel, maar ook alle personeel van de aannemers en onderaannemers. Dit geldt ook voor de zelfstandigen die activiteiten in het vlees komen verrichten.
Lees meer
mcdo-2016
Vandaag - donderdag 14 april 2016 - organiseert UITA (Union Internationale des travailleurs de l’alimentation et de l’hôtellerie-restauration) in de hele wereld een reeks acties om solidariteit te betuigen aan de vele fastfoodwerknemers. ACV Voeding en Diensten en ABVV Horval voerden actie aan het enige McDonald's in eigen beheer in ons land, gelegen in Waterloo.
Lees meer
38u
Woensdag 13 april voeren verschillende centrales van het ACV actie voor het behoud van de 38-urenweek. De werknemers kregen het met regering Michel al hard te verduren. Nu krijgen ze opnieuw de volle laag: met een 45-urenweek en werkdagen van 9 uur, inlevering van de overurentoeslag, extra flexibiliteit in plaats van jobcreatie, straffen van langdurig zieken. Voor vermogenden zijn er de Panama-voordelen. Voor het ACV is het duidelijk: de rek is eruit!
Lees meer
Sectorbeeld bewaking 2
Ook in 2016 kunnen werknemers in de bewakingssector profiteren van een uitgebreid vormingsaanbod. Het Fonds voor Bestaanszekerheid betaalt de helft van de kosten terug, voor een maximum van 200 euro.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Met de invoering van de wet op de flexi-jobs en overuren in november 2015 onderging de flexibiliteit in de horecasector een ernstige wijziging. Alleen de werkgevers waren hiervoor vragende partij. Het ACV oordeelde dat de bestaande flexibiliteit in de sector al ruimschoots voldoende was. Maar zoals gewoonlijk heeft de regering alleen gehandeld en een wet ingevoerd die, naar onze mening, de sector absoluut niet vooruit helpt. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de wijziging betreffende de overuren.
Lees meer
Logo conferentie Uni europa
In Rome vindt momenteel de 4e conferentie van UNI Europa plaats. Zo’n 800 vakbondsvertegenwoordigers uit heel Europa nemen deel aan de conferentie onder de slogan ‘Samen Europa veranderen’. Een delegatie van ACV Voeding en Diensten kon uiteraard niet ontbreken.
Lees meer
Secorbeeld schoonmaak 1
Eindelijk hebben we een sectorakkoord 2016 voor de schoonmaak! De sociale partners hadden de onderhandelingen in december opgeschort omwille van een groot meningsverschil over de onderaanneming. Op 16 februari hebben we het sectorakkoord voorgelegd aan de delegeeraad uit de schoonmaak. Ondanks de zeer beperkte onderhandelingsruimte waren de delegees tevreden met het akkoord, dat ze dan ook hebben goedgekeurd.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 2
Zoals jullie wellicht weten heeft ACV Voeding en Diensten naar aanleiding van onze actie ‘Red de Poetsdiensten’ een hoorzitting kunnen afdwingen in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Wij informeren jullie graag over de stand van zaken van dit dossier.
Lees meer
Secorbeeld schoonmaak 1
Sociale dumping in het wegtransport, de bouw, de vleessector… Da’s niets nieuws. Maar nu is ook de schoonmaaksector aan de beurt. Dit is een sector die al zwaar te kampen heeft met allerlei vormen van concurrentie zoals onderaanneming, zwartwerk, schijnzelfstandigen,… Een nieuwe vorm van sociale dumping doet vandaag haar intrede in de schoonmaak, namelijk de werknemers uit de beschutte werkplaatsen. Recent voorbeeld: het bedrijf Laurenty heeft een werf verloren die naar de beschutte werkplaats Les Villages numéro 1 ging. Verschillende werknemers van Laurenty zijn dus hun job kwijt.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Sinds 1 januari 2016 moeten de werknemers die in rechtstreeks contact komen met levensmiddelen om de drie jaar een medisch attest voorleggen dat bewijst dat ze mogen werken in de sector. Tegelijk werd het verplicht medisch onderzoek voor deze werknemers afgeschaft. Het medisch toezicht kan zo op de kap van de werknemer terecht worden. Om dit te voorkomen hebben we een akkoord afgesloten met de werkgevers van de sector. We bevelen aan om het medisch onderzoek nog steeds via de arbeidsgeneesheer te laten uitvoeren. Als dit uitzonderlijk niet kan, dan zijn de kosten voor het behalen van het attest ten laste van de werkgever.
Lees meer
Passendale Kaasmakerij
De ACV-delegees van Fromunion (kaasmakerij Passendale) en Milcobel Langemark hebben vandaag op een ondernemingsraad laten verstaan dat ze niet willen samenwerken met interimkantoren zoals Accent Jobs. Deze week kwam aan het licht dat Accent Jobs werknemers een smartphone en extra verlofdag zou hebben beloofd indien ze zich niet kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
In het sectorakkoord voor de voedingsnijverheid, voor de periode 2015-2016, werden enkele belangrijke afspraken omtrent de vleessector opgenomen. Het ging om een compromis, dat na lang onderhandelen bereikt werd: voor bepaalde functies uit de vleessector zou het minimumloon voor nieuwe werknemers niet verhoogd worden met 0,07 euro. Deze uitzondering was een breekpunt voor de werkgevers. We hebben het aantal functies wel kunnen beperken. Voor de vakbonden was dit punt enkel aanvaardbaar op voorwaarde dat de sector inspanningen doet om alle vleesactiviteiten in de toekomst terug onder het paritair comité van de voedingsnijverheid te brengen.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
De werkgever is verplicht om een deel van de kosten voor het woon-werkverkeer terug te betalen. De bedragen verschillen afhankelijk van het vervoersmiddel dat je gebruikt. De tussenkomsten zijn gebaseerd op de prijs van de treinkaarten van de NMBS. Deze stegen op 1 februari 2016 met 1,41 %. De tussenkomsten in de vervoerskosten stijgen evenveel. Hier kan je het nieuwe vervoerskostenblad vinden, met daarin de nieuwe tabel van tussenkomsten. Opgelet: Dit zijn minimumbedragen die in heel de sector van toepassing zijn. In jouw onderneming kunnen er wel betere voorwaarden zijn afgesproken.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
In augustus 2015 werd een wet gepubliceerd wat betreft de uitbetaling van het loon van de werknemers. Een impliciet akkoord op het vlak van de sector of het gebruik in een sector kunnen betalingen van hand tot hand in cash nog mogelijk maken. Hiervoor heeft de wetgever 12 maanden de tijd gegeven via een procedure in het betrokken paritair comité. Voor de horecasector zullen de vakbonden in ieder geval geen akkoord maken.
Lees meer
Mensonwaardig. Zo kan je de levensomstandigheden in het vluchtelingenkamp in Grande-Synthe nabij Duinkerke, het best omschrijven. Mannen, vrouwen en kinderen leven er in tentjes in een grote, modderige vuilnisbelt. Velen onder hen al enkele maanden. Naar schatting verblijven er momenteel zo’n 2.500 vluchtelingen in het kamp. ACV Voeding en Diensten wou niet lijdzaam toekijken en zamelde hulpgoederen in. 
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 2
2016 wordt opnieuw een jaar vol uitdagingen voor de gezinszorg. Er staan heel wat zaken te gebeuren die, nog meer dan de vorige jaren, de inzet van jullie, militanten en leden, noodzakelijk zal maken. In dit artikel lees je wat de werknemers van de gezinszorg te wachten staat.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 2
De flexi-jobs zullen niet zorgen voor meer werkgelegenheid, maar bestaande arbeidsregimes in de horecasector vervangen. Met als gevolg dat de verworvenheden van de werknemers en de sector in het algemeen op de helling komen te staan.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Wit, rechtszeker en met respect voor sector. In oktober velde de Raad van State een arrest over het Geregistreerd Kassasysteem (GKS, de zogenaamde witte kassa) voor de horeca-sector. De Raad van State maakte bezwaar bij zowel de wettelijke procedure als het gelijkheidsbeginsel. Vandaag werd een akkoord bereikt over de nieuwe regeling.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Bakkers Vlaanderen en de Landsbond der Beenhouwers roepen op om de flexi-jobs in te voeren in de bakkerijen en beenhouwerijen. De oproep volgt op een bericht waarin de bakkersfederatie stelt dat ze geen personeel vinden tijdens de feestdagen. Een probleem waar ook de slagerijen mee kampen. De invoering van flexi-jobs zal dit probleem echter niet oplossen.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
De Raad van Bestuur van LBG Bakeries besliste vorige week om de boeken neer te leggen. 684 jobs zijn in gevaar. “De werknemers dachten bij LBG Bakeries te hebben gekozen voor werkzekerheid. Dit banenverlies komt enorm zwaar aan,” zegt ACV Voeding en Diensten secretaris Joris Daemen.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Vakbonden uit de horeca niet te spreken over het uitstel welke heden is aangekondigd door minister Van Overtveldt.

De ‘begeleidende’ maatregelen ter invoering van de witte kassa zijn netjes op tijd uitgewerkt, er zijn de loonlastenverminderingen (o.a. 500 en 800 euro per personeelslid tot 5 personeelsleden,…), de Tommelein jobs (flexijobs), de overuren bruto voor netto en de BTW verlaging daar spreekt zelfs niemand meer over.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Op 1 januari 2016 zullen alle lonen in de voedingsnijverheid verhogen. Alle lonen stijgen met 0,07 euro per uur. Deze loonsverhoging hebben we onderhandeld via het sectorakkoord. Daarnaast worden alle lonen geïndexeerd met 0,47%. Alle lonen worden op 1 januari aangepast, dus zowel de minimumlonen, maar ook de werkelijke lonen in ondernemingen waar hogere lonen gelden.  
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Gisteren verscheen de wet die het begrip ‘flexi-job’ introduceert in het Belgische sociale landschap. Ook al klopt de heer Tommelein zichzelf op de borst met te stellen dat de flexi-jobs even succesrijk zullen worden als de dienstencheques, de vakbonden zien het enigszins anders. Dit is immers een aanslag op alles wat aan de grondslag van de sociale wetgeving ligt in België.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Gisteren werd het wetsontwerp over de flexi-jobs goedgekeurd in de Kamer. Opvallend in dit ontwerp is dat de toekomstige flexi-jobbers hun eigen vakantiegeld zullen betalen. Deze voorgestelde oplossing van de regering tart alle verbeelding! Wij gaan hier absoluut niet mee akkoord en zullen gezamenlijk met de andere vakbonden naar het Grondwettelijk Hof stappen om deze wet aan te vechten!
Lees meer
Sectorbeeld horeca 2
De minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding neemt kennis van het arrest van de Raad van State m.b.t. het Geregistreerd Kassasysteem (GKS). Minister Johan Van Overtveldt: “De Raad van State maakt bezwaar bij zowel de wettelijke procedure als het gelijkheidsbeginsel uit de wetgeving die dateert van de vorige legislatuur."
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 2
Met meer dan 19.000 ingezamelde handtekeningen kon ACV Voeding en Diensten een hoorzitting afdwingen in het Vlaams Parlement over commercialisering in de zorg. Zieken en bejaarden die niet meer kunnen instaan voor het schoonmaken van hun huis, moeten daarvoor terechtkunnen bij kwaliteitsvolle non-profitdiensten, vindt de vakbondscentrale.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 2
Wij voerden vandaag actie bij hotel Métropole in Brussel. De directie hield vandaag een buitengewone ondernemingsraad waarop ze aankondigde dat de werknemers die instaan voor ontbijt en banket (departement F&B) nog meer flexibiliteit zullen moeten aanvaarden. De werknemers die dit weigeren zouden voor het einde van de maand oktober worden ontslagen.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
In november wordt de syndicale premie voedingsnijverheid uitbetaald. Dit jaar zullen nog meer premies automatisch, en dus sneller, uitbetaald worden. De premie wordt vanaf dit jaar automatisch uitbetaald aan leden die vorig jaar een syndicale premie ontvingen als actieve, die in orde zijn met hun ledenbijdrage en die dit jaar recht hebben op een premie. Tot vorig jaar werd de premie enkel automatisch uitbetaald aan leden die recht hadden op de volledige premie van 135 euro. Dit jaar zal de premie ook automatisch betaald worden aan leden die recht hebben op een lagere premie, zoals deeltijdse werknemers.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 2

Tijdens de manifestatie van 7 oktober trekken heel wat sectoren aan de alarmbel tegen het besparingsbeleid van de regering Michel. Maar één sector laat extra hard van zich horen: de horecasector. De regering besliste deze zomer om de flexi-jobs in te voeren. Dit heeft grote gevolgen voor de werknemers in de sector. Jaren van sociaal overleg zijn met één beweging van tafel geveegd.

Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Bij herhaling hebben de vakbonden gewaarschuwd dat het ter tafel liggende wetsontwerp m.b.t. de horeca, dat o.a. voorziet in de invoering van flexi-jobs en het presteren tot 360 overuren zonder inhaalrust en zonder toeslag van 50 %, een compleet onverstaanbare, gevaarlijke en onaanvaardbare piste is.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 2
De federale regering heeft zwaar de hakbijl gezet in het SWT (brugpensioen) en landingsbanen. In grote lijnen komt het erop neer dat de regering de leeftijd voor SWT op 62 jaar wou brengen en voor landingsbanen op 60 jaar. Dat zijn nochtans broodnodige systemen in een sector als de gezinszorg. Want of je nu dienstencheques-werknemer, poetshulp of verzorgende bent of een andere functie uitoefent, het gaat om zware jobs waar langer werken niet vanzelfsprekend is.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
De delegees van de voedingsnijverheid van ACV Voeding en Diensten hebben op de delegeeraad van 18 juni het voorstel tot sectorakkoord goedgekeurd. Het sectorakkoord regelt de loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle arbeiders uit de sector, voor de periode 2015 en 2016.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
De vakbonden en werkgevers onderhandelen momenteel een sectorakkoord 2015-2016. Na de beslissing van de regering, is het kader voor de onderhandelingen al zeer beperkt. De regering besliste om de landingsbanen te beperken, de pensioenleeftijd te verhogen, de voorwaarden voor het brugpensioen te verstrengen, en met de indexsprong spelen alle werknemers 2% koopkracht kwijt. Maar vorige week beslisten de werkgeversorganisaties al voor de tweede keer om de onderhandelingen te onderbreken en een geplande vergadering te annuleren.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
De Nationale Arbeidsraad gaf gisteren een unaniem advies om de betaling van loon in cash te verbieden. De betaling van het loon via overschrijving wordt de regel. Hiermee is op voorstel van het ACV een belangrijke eerste stap gezet om een einde te maken aan de betaling van loon met zwart geld. Voor sectoren zoals de vleessector is dit een van de maatregelen, naast aanwezigheidsregistratie van werknemers, om tewerkstelling zonder sociale- of fiscale bijdragefraude te garanderen.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 2
Het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACV Voeding en Diensten, ABVV Horval en ACLVB) dient een actieaanzegging van onbepaalde duur in. Directe aanleiding van deze aanzegging is het ontwerp van programmawet en meer bepaald het luik horeca (overuren, flexi-jobs, flexi-loon, …).
Lees meer
SECTORBEELD Voedingshandel
APR 30

2-jaarlijkse onderhandelingen zijn gestart

Om de 2 jaar vinden in de sectoren de onderhandelingen plaats. Met de voorstelling van het gemeenschappelijk eisenbundel van de vakbonden werd op 29 april het startschot gegeven voor de onderhandelingen. De eisenbundel kwam tot stand na consultatie van de militanten die tewerkgesteld zijn in de sector.
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Op 21 april 2015 hebben we samen met de andere vakbonden ons eisenbundel 2015-2016 overhandigd aan de werkgevers van de voedingsnijverheid. Hiermee is het startschot gegeven voor de sectoronderhandelingen. Het zullen opnieuw geen eenvoudige onderhandelingen worden.
Lees meer
seafood
De vis en zeevruchten die op ons bord belanden worden vaak gevangen door zwaar uitgebuit personeel. De internationale vakbond IUF (International Union of Food workers), zijn Europese tak EFFAT en ACV Voeding en Diensten voerden daarom actie aan de grootste visbeurs ter wereld, de Seafood Expo in Brussel.
Lees meer
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
Vanaf volgend jaar wordt het verplichte jaarlijkse medisch toezicht voor werknemers die in contact komen met voedingswaren afgeschaft. Maar ondertussen is er een nieuwe wetgeving op het vlak van voedselveiligheid waardoor de werknemers vanaf dit jaar moeten beschikken over een medisch attest dat aantoont dat ze geschikt zijn om te werken met voedingswaren.
Lees meer
Cacao
Met Pasen gaan we op zoek naar verstopte eitjes en eten we chocolade. Maar hebben de paashaas en de paasklokken wel voldoende aandacht voor duurzaamheid? Is onze chocolade naast heerlijk ook eerlijk? Met de Paascampagne willen we opkomen voor meer duurzame productie en verwerking van cacao.
Lees meer
Jeanne Devos bezoekt hoofdbestuur
De samenwerking tussen Jeanne Devos en onze centrale kent een lange geschiedenis. Het hoofdbestuur van maart staat traditiegetrouw in het teken van de internationale projecten. We waren dan ook erg verheugd dat Jeanne Devos persoonlijk het hoofdbestuur kon toespreken over de werking in India.
Lees meer
Kelly op het WSF
MRT 30

Jonge militant over ervaringen op het Wereld Sociaal Forum

Kelly Deederen (29) werkt in de schoonmaaksector bij ISS en is militante voor ACV Voeding en Diensten. Ze zit ook in het verbondsbestuur van Antwerpen. Ze nam deel aan het Wereld Sociaal Forum in Tunesië.
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
  • Collectief ontslag van 37 bedienden en kaderleden in België, Italië, Spanje, Nederland en UK
  • Overheveling van functies naar een nieuw Shared Service Center in het Poolse Łódź
  • Unanieme verklaring werknemersdelegatie van de Europese Ondernemingsraad: deze reorganisatie kan een vorm van sociale dumping genoemd worden
  • Unanieme eisen: strikte respectering sociaal overleg, genereus sociaal plan, hertewerkstellingskansen binnen de onderneming en loon- en arbeidsvoorwaarden conform aan de ethiek van een gereputeerde wereldleider in de voedingsindustrie
Lees meer
1418 - 100 jaar respect voor oorlogsgraven
Van 2014 tot 2018 worden her en der activiteiten georganiseerd naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog. We mogen in deze herdenkingsactiviteiten zeker en vast het personeel die de oorlogsbegraafplaatsen onderhoudt, niet vergeten. Met veel toewijding zorgen zij er al bijna 100 jaar voor dat de oorlogskerkhoven er piekfijn bijliggen.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 1
Eerder berichtte we al over de geplande besparingen van de Vlaamse regering in de gezinszorg. Het is niet alleen de gezinszorg die slachtoffer is van de besparingswoede van de regering, ook de andere welzijnssectoren delen in de klappen. De komende weken staat de regering bovendien voor een begrotingscontrole, waarna mogelijks nieuwe besparingen zullen volgen. De centrales van het ACV die betrokken zijn bij ouderenzorg verstuurden vandaag een persbericht om te protesteren tegen de besparingen van de Vlaamse regering.
Lees meer
Willem Vermandere
MRT 9

Wedstrijd Willem Vermandere

We geven 5 duotickets weg voor een optreden van Willem Vermandere in Wevelgem. Het optreden vindt plaats op 26 maart.
Donderslag bij heldere hemel in Moeskroen: slachthuis Goemaere bekent faillissement. Het maandenlange onderhandelen om de meubels te redden en de talrijke toegevingen van de werknemers zijn een maat voor niets geweest. Meer dan 160 Belgische en Franse werknemers staan op straat.
Lees meer
2015-03-06 Studiedag Vrouwen op hotel
Op 6 maart organiseren ACV Voeding en Diensten en het ACV een studiedag met bijzondere aandacht voor de besparingen in de inkomensgarantie-uitkering. Sinds 1 januari 2015 daalde de uitkering en na twee jaar wordt ze gehalveerd. Een regeringsmaatregel die vooral vrouwen treft. Dorothea is 59 jaar en getuigt over wat het voor haar betekent om een deel van de uitkering kwijt te spelen.
Lees meer
Sectorbeeld gezinszorg 2
ACV Voeding en Diensten heeft er alles aan gedaan om met de werkgevers in de gezinszorg een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst SWT (= stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, de nieuwe naam voor brugpensioen) af te sluiten. Deze cao maakt maximaal gebruik van wat wettelijk nog mogelijk is. Door een beslissing van de regering Michel kan het brugpensioen niet meer vanaf 58 jaar, maar enkel nog vanaf 60 jaar.
Lees meer
Verhuis
FEB 19

Nieuwe locatie afdeling Brussel

Leden afkomstig uit de regio Brussel-Halle-Vilvoorde, opgelet! Vanaf 19 februari kunnen jullie terecht op een nieuwe locatie in Anderlecht.

Grisarstraat 44
1070 Anderlecht
02/500.28.81-82-83

De openingsuren zijn niet gewijzigd.
2015-03-06 Studiedag Vrouwen op hotel
Op vrijdag 6 maart, aan de vooravond van de Internationale Vrouwendag, vraagt ACV aandacht voor het schoonmaakpersoneel in hotels, een groep werknemers die voornamelijk uit vrouwen bestaat. Experten en getuigen schetsen de situatie van kamermeisjes in binnen- en buitenland. Hoe zit het met hun arbeidsvoorwaarden? Wat zijn de gevolgen van de afschaffing van de inkomensgarantie-uitkering voor deeltijdsen, een maatregel die vooral veel vrouwen treft? Is er een loonkloof? Wat is het belang van Nederlands voor meisjes die hier aan de slag gaan? Dit alles en meer komt aan bod tijdens de studievoormiddag 'Vrouwen op hotel'.
Lees meer
sectorbeeld-afvalrecuperatie
FEB 5

Tweede pijler ingevoerd

In het paritair comité voor de afvalrecuperatie wordt een tweede pijler ingevoerd. Dat is een aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen. Je ontvangt het bedrag op het einde van je actieve loopbaan.
We informeren je later over de inhoud van het akkoord.
Sectorbeeld Beheer van gebouwen 2
JAN 19

Aangepaste lonen online

De meeste recente lonen in de sector Beheer van Gebouwen (PC 323) zijn terug te vinden in de rubriek 'lonen'.
Sectorbeeld gezinszorg 1
Zieken en bejaarden die niet meer kunnen instaan voor het schoonmaken van hun huis, moeten daarvoor terechtkunnen bij kwaliteitsvolle non-profit diensten. ACV Voeding en Diensten wil niet dat taken van de aanvullende thuiszorg uitgevoerd worden door dienstenchequebedrijven.

Raadpleeg hier de petitie voor een duidelijke toekomst voor poetsdiensten en dienstencheques (af te printen en op te sturen naar ACV Voeding en Diensten of af te geven in een ACV-kantoor in je buurt.

Lees hier de flyer met meer info.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Vandaag voeren een deel van de horecawerkgevers actie, tegen de invoering van de witte kassa zolang er geen bijkomende maatregelen worden getroffen. De vakbonden blijven van mening dat een uitstel van de invoering van de ‘witte’ kassa onaanvaardbaar zou zijn en er bovendien geen maatschappelijk draagvlak meer is tot het behouden van zwartwerk. Ook voor de werknemers kan het in het zwart werken belangrijke gevolgen hebben, want sociale rechten worden maar opgebouwd op de gekende ingeschreven uren.
Lees meer
SECTORBEELD Voedingshandel
IDEWE (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) en het Sociaal fonds 119 geven 10 tips bij werken in de koude. Werken in de grote kan gezondsheidsrisico’s inhouden en heeft een grote impact op de arbeidsomstandigheden. Warm aanbevolen lectuur als je werkt in de koude!

Raadpleeg hier de folder.
 
Lees meer
Sectorbeeld horeca 2
Wij zijn even gechoqueerd als de collega’s van het ABVV inzake de verklaringen van Horeca Vlaanderen om afdankingen en vermindering van vast personeel als een oplossing te zien voor de invoering van de witte kassa en daartoe ook het aanpakken van het zwart circuit in een deel van de horecasector.
Lees meer
Afbeelding vacature
JAN 8

Administratief – logistiek medewerker (M/V)

ACV Voeding en Diensten baat via haar nv Kartuizercenter een vergadercentrum uit. Voor de locatie Brussel wordt de vacature opengesteld van:
greves-tournantes-et-generale
Verspreid over drie maandagen, hielden alle Belgische provincies een stakingsdag. Op 15 december waren er stakingsacties over het hele land.We hebben heel wat enthousiaste militanten gezien die actie voerden. Want het kan ook anders! We hoeven niet enkel te besparen door inlevering van de gewone werknemers.
Lees meer
Sectorbeeld groene sectoren 2
ACV Voeding en Diensten sluit zich volmondig aan bij het persbericht van ABVV Horval inzake de besparingsdrang bij de huidige regering in de diensten van B-post waardoor een groot deel van de werknemers/werkneemsters in de land- en tuinbouwsector hun eindejaarspremie niet op tijd krijgen.
ACV Voeding en Diensten stelde dit gisteren reeds aan de kaak bij de verantwoordelijke van de betrokken dienst in Leuven met de vraag aan die toestand dringend iets te doen. De betrokken werknemers/werkneemsters hebben het geld van hun eindejaarspremie meer dan nodig.
Lees meer
Sectorafbeelding PC 100 - 1
DEC 2

Aanpassing van bepaalde lonen op 1 december 2014

Het uurloon van de arbeiders van PC 100 tewerkgesteld in een onderneming waar geen loonindexering gebeurt en waarvan het loon hoger is dan het minimumuurloon van de sector zal op 1 december 2014 met 2,5% worden verhoogd, na aftrek van de effectieve loonsverhogingen en/of andere toegekende voordelen in de periode 2013-2014.
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
De lonen in de voedingsindustrie worden elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Dat betekent dat zij worden aangepast aan de prijs van de producten en diensten die wij aankopen.
Lees meer
SECTORBEELD Voedingshandel
OKT 15

Delhaize – acties leiden tot resultaat

De directie bij Delhaize kondigde op 15 oktober een erg zwaar besparingsplan aan voor de arbeiders: daling van de brutolonen met 90€ per maand, verminderen en schrappen van premies, beperken van anciënniteitstoeslagen, aanpassing verloning zon- en feestdagen, vrijstelling van 2 sectorakkoorden, invoeren van flexibiliteit,…
 
Sectorbeeld voedingsnijverheid 1
In november wordt de syndicale premie voedingsnijverheid uitbetaald. De premie wordt automatisch uitbetaald aan al onze leden die vorig jaar een syndicale premie ontvingen, in orde zijn met hun ledenbijdrage en dit jaar opnieuw recht hebben op een volledige premie. Maar we moeten hiervoor over een correct rekeningnummer beschikken.
Lees meer
Sectorbeeld horeca 1
Sinds er in 2009 werd beslist tot de invoering van een elektronische kassa hebben de werkgevers heel wat in ruil gekregen: btw-verlaging, verminderde sociale bijdragen, nieuw systeem voor occasioneel werk,... En toch heeft de regering beslist er een schep bovenop te doen en de flexibiliteit in de sector te verhogen, de werkgeverslasten opnieuw te verlagen en het systeem voor occasioneel werk uit te breiden.
 
Lees meer
Special olympics
De vakbond voor sporters, Sporta, ondersteunt de Special Olympics European Summer Games. ACV Voeding en Diensten – de centrale waartoe Sporta behoort - sponsort 6 Belgische atleten in zes verschillende disciplines.
Lees meer